Εργαστήριο 4

Εξειδικευμένη Αξιολόγηση Ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών

Πιτσιλλίδου Σύλβια, Αλεξάνδρου Κυριάκος

Το ΗΓΚ αποτελεί βασικό εργαλείο αξιολόγησης  στον κλινικό χώρο. Οι Νοσηλευτές καλούνται καθημερινά να αξιολογήσουν ΗΚΓ είτε σε παρακλίνιο καρδιοσκόπιο είτε σε έντυπη μορφή σε ΗΚΓ 12 απαγωγών.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο θα περιλαμβάνει κατανόηση του ερεθισματαγωγού συστήματος και το πως αυτό απεικονίζεται σε ΗΚΓ 12 απαγωγών, τα βασικά Ηλεκτροκαρδιογραφικά επάρματα, την αναγνώριση βασικών ρυθμών και αρρυθμιών, τις διαταραχών της ενδοκοιλιακής αγωγιμότητας και την αναγνώριση ισχαιμίας του μυοκαρδίου μέσω ΗΚΓ.

Το ερεθισματαγωγό σύστημα αποτελεί το σύστημα το οποίο μεταφέρει το ηλεκτρικό ερέθισμα στο σε όλα τα μυοκαρδιακά κύτταρα. Η φυσιολογία του ερεθισματαγωγού και το πως αυτό σχετίζεται με τα επάρματα που απεικονίζονται σε ένα ΗΚΓ αποτελεί την βασική αρχή για την κατανόηση του ΗΚΓ.

Στην αναγνώριση των βασικών αρρυθμιών όσον αφορά της Υπερκοιλιακές Αρρυθμίες θα συμπεριληφθεί η Κολπική Μαρμαρυγή, ο Τυπικός και Άτυπος Κολπικός Πτερυγισμός, η Μονοεστιακή και Πολυεστιακή Κολπική Ταχυκαρδία και η Κολποκοιλιακή Κομβική Ταχυκαρδία Επανεισόδου. Οι κοιλιακές αρρυθμίες και ρυθμοί που θα αναλυθούν θα είναι η Κοιλιακή Ταχυκαρδία, η Κοιλιακή Μαρμαρυγή, η Πολύμορφη Κοιλιακή Ταχυκαρδία και ο Ιδιοκοιλιακός Ρυθμός.

Όσον αφορά της διαταραχές της ενδοκοιλιακής αγωγιμότητας θα αφορούν τον αποκλεισμό και Ημιαποκλεισμό Αριστερού και Δεξιού σκέλους του δεματίου του His. Στην αναγνώριση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου μέσω του ΗΚΓ θα γίνει επεξήγηση της αξιολόγησης βασικών στοιχείων ισχαιμίας όπως η ανάσπαση του διαστήματος ST, η κατάσταση του διαστήματος ST και την αναστροφή του Τ και το πως τα ευρήματα αυτά σχετίζονται με τα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα