ΣΥΝΟΔΟΣ 8 – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Υποστηρικτικές Ανάγκες Ασθενών που Λαμβάνουν Στοχευμένες Θεραπείες

Εισαγωγή: Παρά την εισαγωγή στην κλινική πρακτική νέων θεραπειών, βιολογικά στοχευμένων, οι ασθενείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες και εμπόδια τα οποία σχετίζονται με ανεκπλήρωτες ανάγκες για υποστήριξη σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Σκοπός: Η διερεύνηση των υποστηρικτικών αναγκών ασθενών με καρκίνο που λαμβάνουν στοχευμένες θεραπείες.

Μέθοδος Ανασκόπησης: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων PubMed και CINAHL με συνδυασμό των ακόλουθων όρων: «cancer patient(s)», «cancer treatment», «cancer therapy», «targeted therapy», «supportive care needs» και «unmet needs». Συμπεριλήφθησαν ποσοτικές μελέτες στην αγγλική γλώσσα, από το 2000 έως και σήμερα, με δείγμα ενήλικες ασθενείς που ελάμβαναν στοχευμένες θεραπείες είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με τις συνήθεις θεραπείες. Οι μελέτες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια PRISMA.

Αποτελέσματα: Από τις 17 μελέτες στις οποίες κατέληξε η αναζήτηση, το 47,05%, αναφερόταν σε γυναίκες με καρκίνο μαστού (μεταστατικό, υποτροπιάζον ή νέο διαγνωσθέν), ενώ στο 29,41% των μελετών το δείγμα λάμβανε τις στοχευμένες θεραπείες σε συνδυασμό με τις συνήθεις χημειοθεραπείες, ενώ στο υπόλοιπο 70,59%, μόνο μία υποομάδα του δείγματος ελάμβανε τις στοχευμένες θεραπείες ως μονοθεραπεία. Το 76,47% των μελετών χρησιμοποίησε το SCNS ως εργαλείο μέτρησης. Συνολικά όλες οι μελέτες ανέφεραν ανικανοποίητες ανάγκες. Πρώτες έρχονται σε ποσοστό 58,82% οι ανάγκες για πληροφόρηση. Ακολουθούν οι ανάγκες στον ψυχολογικό τομέα (35,29%) και στον οργανικό τομέα (5,89%). Στην πλειονότητά τους (13/17 μελέτες), αναφέρουν ως λιγότερο ανικανοποίητες τις ανάγκες στον τομέα της σεξουαλικότητας – διαπροσωπικών σχέσεων.

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε στοχευμένες θεραπείες έχουν αυξημένες ανάγκες για υποστήριξη, κυρίως στον τομέα της πληροφόρησης, ακολουθούμενο από τον ψυχολογικό και τον οργανικό-καθημερινών δραστηριοτήτων τομέα. Λιγότερο σημαντική φάνηκε να είναι η κάλυψη αναγκών στον τομέα της σεξουαλικότητας. Παρ’ όλα αυτά, εξαιτίας της ανομοιογένειας του δείγματος  και του μικρού αριθμού των μελετών της ανασκόπησης, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα