ΣΥΝΟΔΟΣ 8 – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Εικονική Πραγματικότητα: Μείωση των διαταραχών διάθεσης και χαλάρωση των ασθενών με καρκίνο, κατά τη χημειοθεραπεία: πειραματική μελέτη διασταύρωσης

Στόχος: Να εξεταστεί κατά πόσο η Εικονική Πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει την διάθεση τους ασθενείς με καρκίνο και τα ζωτικά σημεία , μέσω της αλληλεπίδρασης τους με το εικονικό περιβάλλον, σε σχέση με αυτούς που θα βιώσουν την παρέμαση του Κατευθυνόμενου Οραματισμού.

Μέθοδος – Υλικο: Αποτελεί μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, διασταύρωσης, με 50 ασθενείς οι οποίοι είναι σε ενεργή χημειοθεραπεία. Τυχαιοποιήθηκαν σε μια από τις δυο σειρές παρεμβάσεων: ΕΠ-ΚΟ ή ΚΟ-ΕΟ. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν για τις διαταραχές διάθεσης τους, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγια POMS, για τρία συμπτώματα (Ναυτία, Πόνος, Νιώθω άρρωστος), χρησιμοποιώντας 3 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγια FACT-G, και τα ζωτικά σημεία τους (Αρτηριακή Πίεση, Καρδιακός Παλμός, Κορεσμός Οξυγόνου). Περιγραφικές μεθόδοι, Τ-test ανάλυση και Linear Mixed Effect Models χρησιμοποιήθηκαν για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς είχαν περισσότερη μείωση των διαταραχών διάθεσης, σε όλες τις υποκλίμακες της διάθεσης, μετά τη χρήση της ΕΟ σε σχέση με τον ΚΟ, ανεξαρτήτως σειράς της παρέμβασης (p<0,05) Καμία αλλαγή δεν φάνηκε να υπάρχει στα συμπτώματα της Ναυτίας, του Πόνου και του Νιώθω άρρωστος. Σημαντική στατιστική βελτίωση παρατηρήθηκε στα ζωτικά σημεία μετά τη χρήση της ΕΠ (p<0,05).

Συμπέρασμα: Η ΕΠ αποτελεί μια εφικτή και αποτελεσματική παρέμβαση για τη βελτίωση της διάθεσης σε καρκινοπαθείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Οι τρόποι ενσωμάτωσης τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών στην κλινική πρακτική πρέπει να διερευνηθούν από επαγγελματίες υγείας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα