ΣΥΝΟΔΟΣ 6 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Διερεύνηση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας ασθενών με Σκλήρυνση κατά πλάκας

Εισαγωγή: Η πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μια αυτοάνοση, φλεγμονώδης και εκφυλιστική  πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα αίτια που οφείλονται στην προσβολή της νόσου παραμένουν άγνωστα, παρά τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί. Μία σημαντική επιπλοκή της πάθησης αυτής που σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των ασθενών είναι η σεξουαλική δυσλειτουργία.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με ΠΣ και η σύγκρισή της με δείγμα του γενικού πληθυσμού.

Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα  περιλαμβάνει 107 ασθενείς με ΠΣ και 104 υγιή άτομα από τον γενικό πληθυσμό. Η στρατολόγηση  των  ατόμων  που  συμμετείχαν  στο Πρόγραμμα  βασίστηκε   σε απλή τυχαία δειγματοληψία κατά την παρακολούθησή τους στο  Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ). Η συλλογή δεδομένων για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης  διενεργήθηκε από το Μάιο του 2019 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019.

Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελείται από 50.70% ατόμων με ΠΣ και 49.30% δείγμα πληθυσμού ελέγχου.             Από το δείγμα των ατόμων με ΠΣ το 44.90% είναι άντρες ενώ 55.40% γυναίκες.  Το 62.20% των ατόμων που  αντιμετώπισαν σεξουαλική δυσλειτουργία είναι άνδρες ενώ 37.80% οι γυναίκες. Το 71.10% των ατόμων με ΠΣ δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν θέματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας ενώ ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ομάδα ελέγχου ήταν 28.90%. Δέκα γυναίκες με ΠΣ, αν και ανέφεραν συμπτώματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας, δεν κατηγοριοποίησαν τον εαυτό τους ως άτομα με σεξουαλικό πρόβλημα, ενώ ποσοστό κοντά στο 90%  των ασθενών αναφέρουν ότι ουδέποτε αξιολογήθηκαν για σεξουαλική δυσλειτουργία.

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με ΠΣ εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ειδικά για το γυναικείο πληθυσμό προκύπτει ότι χρειάζεται ενημέρωση  για το θέμα της σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Λέξεις κλειδιά: Πολλαπλή σκλήρυνση, σεξουαλική δυσλειτουργία,  ποιότητα ζωής

Επιστροφή στο Πρόγραμμα