ΣΥΝΟΔΟΣ 5Β – Ποικίλα Θέματα – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5

Η Επίδραση του Στρες στην Επιτυχία της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Κύπρο

Ιωάννου Κωνσταντίνα, Δρ Ασημακοπούλου Ευανθία, Δρ Αργυριάδης Αλέξανδρος, Δρ Γουρνή Μαρίτσα, Δρ Χαραλάμπους Γιώργος

Εισαγωγή: Η αδυναμία ενός ζευγαριού να επιτύχει σύλληψη και να αποκτήσει τέκνο   αποτελεί ένα σοβαρό θέμα στην επιστημονική κοινότητα. Έχει βρεθεί ότι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπως είναι η διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, βοήθησε αρκετά  ζευγάρια να τεκνοποιήσουν. Ωστόσο, η θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης,  κοστίζει ακριβά, χρειάζεται αρκετό χρόνο και αποτελεί μια αγχωτική διαδικασία που επιδρά καταλυτικά στην ψυχολογική υγεία και τη γενικότερη ψυχολογική ευημερία  των ζευγαριών.

Σκοπός και επιμέρους στόχοι: Σκοπός της παρούσας μελέτης  είναι η  διερεύνηση της επίδρασης του στρες στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης μέσα από τη διερεύνηση της  σχέσης που  υπάρχει  μεταξύ του ψυχολογικού στρες και της  υπογονιμότητας, των παραγόντων που σχετίζονται με την αύξηση του στρες και τις επιπτώσεις του στις γυναίκες που υποβάλλονται σε  εξωσωματική γονιμοποίηση κατά τη διάρκεια της κύησης.

 Μεθοδολογία: Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την διεκπεραίωση της μελέτης πραγματοποιήθηκε το διάστημα  Φεβρουαρίου-Απριλίου 2022 και περιλαμβάνει αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων βιοϊατρικών επιστημών.

Αποτελέσματα: Τα υψηλά ή τα χαμηλά επίπεδα ανησυχίας  ή  η ιδιοσυγκρασίας δεν έχουν καμία επίδραση στο ποσοστό εγκυμοσύνης μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση. Η παροχή συμβουλών είναι απαραίτητη για τη μείωση του άγχους στις γυναίκες που υποφέρουν από υπογονιμότητα για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.  Οι γυναίκες με χαμηλότερα επίπεδα στρες και άγχους την ημέρα πριν από την ανάκτηση των ωαρίων είχαν υψηλότερο ποσοστό εγκυμοσύνης. Η ηλικία, εθνικότητα, εισόδημα, εκπαίδευση, ισοτιμία, διάρκεια υπογονιμότητας και χρονικό διάστημα για εξωσωματική γονιμοποίηση, παράγοντες συσχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης  και άγχους μετά την  εμπειρία μιας  αποτυχημένης εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τα επίπεδα  στρες, άγχους και κατάθλιψης  των υπογόνιμων γυναικών δεν  διαφέρουν από τα αντίστοιχα  επίπεδα του γενικού πληθυσμού.

Συμπεράσματα: Οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η  εξωσωματική γονιμοποίηση σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τα επίπεδα ανησυχιών, άγχους και κατάθλιψης στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που συμπέραναν ότι τα επίπεδα άγχους, ανησυχιών και κατάθλιψης είναι τα ίδια τόσο στις γυναίκες που έγινε σύλληψη  μετά από εξωσωματική όσο και στις γυναίκες που συνέλαβαν με φυσικό τρόπο.  Ένα από τα κύρια ευρήματα είναι και η επιβεβαίωση της αρχικής μας υπόθεσης ότι τα επίπεδα στρες, άγχους και κατάθλιψης των υπογόνιμων γυναικών δεν  διαφέρουν από τα αντίστοιχα επίπεδα του γενικού πληθυσμού.

Λέξεις Κλειδιά: Υπογονιμότητα, υποβοηθούμενη, αναπαραγωγή, στρες, άγχος, κατάθλιψη, γονιμότητα, εξωσωματική, επιπτώσεις.

Διαβάστε ολόκληρη την εργασία εδώ: Η Επίδραση του Στρες στην Επιτυχία της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Κύπρο

Επιστροφή στο Πρόγραμμα