ΣΥΝΟΔΟΣ 5Β – Ποικίλα Θέματα – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Συμμόρφωση στη θεραπεία, Αυτο-αποτελεσματικότητα και Εγγραμματοσύνη Υγείας μεταξύ των Ασθενών με Γλαύκωμα· Ερευνητικό Πρωτόκολλο Μελέτης Μικτού Σχεδιασμού

Αχιλλέως Μαρία, Δρ Χαραλάμπους Ανδρέας, Δρ Μερκούρης Αναστάσιος, Δρ Παπασταύρου Ευριδίκη

Οι  χρόνιες ασθένειες και η αντιμετώπιση τους αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Οι χρόνιες παθήσεις, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης, οι Καρδιαγγειακές παθήσεις, το Γλαύκωμα κ.α απαιτούν μια σύνθετη και μακροχρόνια περίθαλψη η οποία αφενώς αποτελεί μια δοκιμασία για τα άτομα που πάσχουν, αφαιτέρου όμως, λόγω της χρονιότητας τους, επιφέρουν έναν τεράστιο αντίκτυπο τόσο στις υπηρεσίες υγείας όσο και στην κοινωνία.

Το γλαύκωμα, όπως όλες οι χρόνιες ασθένειες απαιτεί μια μακροχρόνια σχέση δέσμευσης μεταξύ του ασθενή, της θεραπείας του, του θεράποντα ιατρού και του υπεύθυνου νοσηλευτή. Η χαμηλή συμμόρφωση των ασθενών με γλαύκωμα μπορεί να επιδεινώσει τόσο πολύ την όραση τους, οδηγώντας τους μέχρι και σε ολική, μη αναστρέψιμη τύφλωση. Επομένως, ο ρόλος των επαγγελµατιών υγείας στην επίτευξη υψηλών επιπέδων συμμόρφωσης στη θεραπεία είναι ζωτικής σηµασίας.

Μέσα λοιπόν από την παρουσίαση του ερευνητικού πρωτοκόλλου, πέρα από τη λεπτομερή περιγραφή του ερευνητικού σχεδιασμού της μελέτης θα περιγραφτεί ο όρος συμμόρφωση, θα δοθούν πληροφορίες για το γλαύκωμα και θα σχολιαστούν τα επίπεδα της συμμόρφωσης, όπως φαίνονται μέσα από τη βιβλιογραφία. Παράλληλα, θα συζητηθούν οι ανεξάρτητες μεταβλητές υπό μελέτη: η Αυτο-αποτελεσματικότητα, η Εγγραμματοσύνη Υγείας και η Κοινωνική Υποστήριξη και κάθε πιθανή συσχέτιση τους με την κύρια μεταβλητή, τη Συμμόρφωση στη θεραπεία. Ο σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι να ευαισθητοποιήσει τους νοσηλευτές σχετικά με τη συμμόρφωση στη θεραπεία (ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με χρόνιους ασθενείς) και να τους πείσει να στοχεύσουν σε υψηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα