ΣΥΝΟΔΟΣ 5Β – Ποικίλα Θέματα – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Η γήρανση του πληθυσμού της Κύπρου και οι ανάγκες που προκύπτουν στην αντιμετώπιση της στην κοινότητα

Ιωάννου Κωνσταντίνα, Δρ Ασημακοπούλου Ευανθία, Δρ Αργυριάδης Αλέξανδρος , Δρ Γουρνή Μαρίτσα

Εισαγωγή :Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από κατακόρυφη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης τις τελευταίες δεκαετίες και παράλληλα γήρανση του πληθυσμού. Το πιο πάνω φαινόμενο και οι επιπτώσεις του απασχολούν πολιτικούς, υγειονομικούς, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους κ.ά. και ένα πλήθος προγραμμάτων και δράσεων βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτό συνεπάγεται.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να μελετήσει το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού στην Κύπρο για το οποίο δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, μέσα από την εξέταση των επιπτώσεων που επιφέρει το φαινόμενο της γήρανσης σε διεθνές επίπεδο καθώς και να παρουσιάσει τους τρόπους αντιμετώπισης του εν λόγω ζητήματος.

Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε μεθοδολογία ιστορικής έρευνας, μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση πρωτογενών, δευτερογενών και τριτογενών πηγών της διεθνούς βιβλιογραφίας (google scholar και pubmed)

Αποτελέσματα: Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες, αποτελεί σήμερα, ένα κυρίαρχο δεδομένο με σοβαρότατες κοινωνικές, οικονομικές ασφαλιστικές, προνοιακές, και υγειονομικές προεκτάσεις. Αναμένεται να επιβαρύνουν πολύ τη μελλοντική χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισφορές του εργαζόμενου πληθυσμού.

Συμπεράσματα: Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία δυστυχώς στην Ελλάδα  και στην  Κύπρο είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένη και ελλιπώς οργανωμένη, θα μπορούσε να συμβάλλει με την προβολή της πρόληψης και με δράσεις προαγωγής της υγείας προσανατολισμένες στους ηλικιωμένους.

Λέξεις κλειδιά: Γήρανση, Ηλικιωμένος,  γήρανση, Επιβίωση, Υγεία, Πληθυσμός, Μακροζωία.

Διαβάστε ολόκληρη την εργασία εδώ: Η γήρανση του πληθυσμού της Κύπρου και οι ανάγκες που προκύπτουν στην αντιμετώπιση της στην κοινότητα

 

Επιστροφή στο Πρόγραμμα