ΣΥΝΟΔΟΣ 5Β – Ποικίλα Θέματα – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Νεότερα Δεδομένα για τους Συντελεστές Ανάπτυξης Ελκών Πίεσης και Νοσηλευτική Διαχείριση

Λειβαδιώτης Ανδρόνικος, Δρ Σταυρούλα Ανδρεά-Αποστολίδου

Εισαγωγή/ Υπόβαθρο

Τα έλκη πίεσης θεωρούνται στις μέρες μας ένα μείζον κλινικό πρόβλημα και απαιτούν ειδική περίθαλψη στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς που έχουν μειωμένη κινητικότητα, αλλά και στους νοσηλευτές που στοχεύουν στην ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα. Εύλογα, τα έλκη πίεσης προξενούν ψυχοσωματοκοινωνικά προβλήματα τόσο στο άτομο όσο και στον οικογενειακό περιβάλλον. Ο κίνδυνος ανάπτυξη ελκών πίεσης ποικίλει και προκύπτει εντός και εκτός νοσοκομείου, ενώ έχει ραγδαία εξέλιξη με κίνδυνο επιμόλυνσης από μικρόβια.  Τα έλκη πίεσης έχουν πολυμορφία και χρήζουν εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας, ούτως ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Σκοπός: Νεότερα Δεδομένα για τους Συντελεστές Ανάπτυξης Ελκών Πίεσης και Νοσηλευτική Διαχείριση

Στόχοι:

  • Να κατανοηθεί η σημασία των συντελεστών κινδύνου στα έλκη πίεσης.
  • Να αναγνωριστούν οι ποικίλοι συντελεστές κινδύνου των ελκών πίεσης.
  • Να βελτιωθεί η ποιότητα νοσηλευτικής πρακτικής και απόδοσης των νοσηλευτών.
  • Να παρέχει ενημέρωση νοσηλευτών και ειδικών υγείας που σχετίζονται με έλκη πίεσης.

Μέθοδος:

Η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε στις βάσεις δεδομένων Ebsco, Google Scholar, PubMed και Scopus, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού για άρθρα δημοσιευμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα για μελέτες που διεξήχθησαν την περίοδο 2008-2020 και σχετίζονται με τους συντελεστές κινδύνου των ελκών πίεσης.

Αποτελέσματα:

Τα έλκη πίεσης θεωρούνται πολυπαραγοντική νόσος και η συμμετοχή των νοσηλευτών είναι απαραίτητη. Η ανάπτυξη των ελκών πίεσης αυξάνεται επί καθημερινής βάσεως και ο κίνδυνος ανάπτυξης ελκών πίεσης διαφέρει από άτομο σε άτομο βάση την παρουσία ενός ή περισσότερων συντελεστών κινδύνου. Οι νοσηλευτές έχοντας τις ικανοποιητικές γνώσεις και ακολουθώντας κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα, κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή των συντελεστών κινδύνου ανάπτυξης και διαχείρισης των ελκών πίεσης.

Συμπεράσματα, κλινικές εφαρμογές ευρημάτων και εισηγήσεις.

Τα έλκη πίεσης αποτελούν μεγάλο πρόβλημα στον νοσηλευτικό χώρο µε τεράστιο αντίκτυπο στο οικονομικό κόστος. Η ανάπτυξή των ελκών πίεσης αντικατοπτρίζει το δείκτη ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Η συγκρότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τα έλκη πίεσης κρίνονται αναγκαία, καθιστώντας έτσι διαχειρίσιμα και αποτελεσματικά τα προβλήματα των ελκών πίεσης είτε από την πλευρά των νοσηλευτών είτε των ειδικών υγείας είτε των οικογενειακών περίγυρων των ατόμων.

 

Επιστροφή στο Πρόγραμμα