ΣΥΝΟΔΟΣ 5Β – Ποικίλα Θέματα – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Ενίσχυση Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης στη Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη Υγείας για τους νοσηλευτές, που εργάζονται με ηλικιωμένους

Δρ Ευριπίδου Μελίνα, Δρ Ευθυμίου Αρετή, Μενοίκου Ιωάννα, Δρ Τσίτση Θεολογία, Δρ Χαραλάμπους Αντρέας, Δρ Παπασταύρου Ευρυδίκη

Εισαγωγή: Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας τείνουν να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών υγείας, να μην ακολουθούν τα πλάνα φροντίδας τους, να νοσηλεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να μην ακολουθούν στρατηγικές πρόληψης και να εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι νοσηλευτές πρέπει να αντιμετωπίσουν ασθενείς και οικογένειες με ανεπαρκή επίπεδα Εγγραμματοσύνης και Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης Υγείας, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια φροντίδα.

Σκοπός: Σκοπός του ευρωπαϊκό προγράμματος  ERASMUS+ ‘eLily2’ ήταν να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νοσηλευτών και των φοιτητών νοσηλευτικής σχετικά με τους όρους της εγγραματοσύνης και της ψηφιακής εγγραματοσύνης υγείας, μέσα από την ανάπτυξη ενός μικτού εκπαιδευτικού προγράμματος  (δια ζώσης και διαδικτυακό).

Μέθοδος: Έχουν διεξαχθεί οριοθετημένη βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη των Δελφών μεταξύ των εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την εγγραμματοσύνη υγείας, όπου τονίστηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης των γνώσεων των νοσηλευτών. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση έχουν διαμορφωθεί τα περιεχόμενα, η ύλη και η μέθοδος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στη συνέχεια το πρόγραμμα τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή με δείγμα 40 φοιτητές νοσηλευτικής και 37 νοσηλευτές (σύνολο 77 άτομα). Έγιναν 2 μετρήσεις πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος χρησιμοποιώντας τα εργαλεία HLS-EU και E-HEALS, τα οποία αξιολογούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην εγγραμματοσύνη υγείας.

Αποτελέσματα: Μέσα από το πρόγραμμα έχουν παραχθεί τέσσερα κύρια αποτελέσματα (η ύλη και τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος, η ψηφιακή εκδοχή του, η μεθοδολογία της πιλοτικής εφαρμογής του και ένας οδηγός συστάσεων). Η ύλη περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: 1) Βασικές πληροφορίες για  την Εγγραμματοσύνη  και τη Ψηφιακή  Εγγραμματοσύνη Υγείας, 2) Πρακτικές δεξιότητες, 3) Θέματα σκοπιμότητας και αναγνωσιμότητας και προκλήσεις Ψηφιακής Υγείας, 4) Εγγραμματοσύνη Υγείας και Ασφάλεια των ασθενών. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης έδειξαν εμφανή αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του δείγματος κατά 2 μονάδες. Η διαδικτυακή μάθηση είναι πλέον διαθέσιμή δωρεάν στην πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ στο παρόν στάδιο συγγράφεται ο οδηγός συστάσεων προκειμένου να προωθηθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Συμπέρασμα: Η εφαρμογή της εγγραματοσύνης υγείας στη νοσηλευτική αφενός διευκολύνει το έργο των νοσηλευτών, αφού επιτυγχάνεται ποιοτικότερη επικοινωνία με τους ασθενείς, αφετέρου προάγει την ποιότητα υγείας των ηλικιωμένων, αφού πλέον είναι σε θέση να ερμηνεύουν σωστά τις ιατρικές πληροφορίες που τους δίδονται.

Λέξεις κλειδιά: εγγραμματοσύνη υγείας, ψηφιακή εγγραμματοσύνη, νοσηλευτές, φοιτητές νοσηλευτικής

 

Επιστροφή στο Πρόγραμμα