ΣΥΝΟΔΟΣ 5Α – Τομέας Νοσηλευτικής Διοίκησης – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5

Ενδυνάμωση και τάση φυγής των μεσαίων διοικητικών στελεχών νοσηλευτικής πριν και μετά την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων της Κύπρου: Συγχρονική μελέτη

Δρ Λεοντίου Ιωάννης, Δρ Παπασταύρου Ευριδίκη, Δρ Μίτλεττον Νίκος, Δρ Μερκούρης Αναστάσιος

Εισαγωγή: Με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον τομέα υγείας της Κύπρου η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κρατικά νοσηλευτήρια είναι η επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξή τους σε καθεστώς αυτονόμησης υπό τον  Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) (Ο.Κ.Υπ.Υ). Σε αυτές τις συνθήκες, το ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τα Μεσαία Διοικητικά Στελέχη Νοσηλευτικής (ΜΔΣΝ) πρέπει να συνάδει με τους οργανωσιακούς στόχους και προτεραιότητες.

Υλικό & Μέθοδος: Ο σχεδιασμός της μελέτης είναι οιονεί πειραματικός, με μια ομάδα, μια προ-μέτρηση πριν την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων (2019) και μια μετά-μέτρηση δώδεκα μήνες μετά (2020). Τον πληθυσμό στόχο αποτελούσαν όλα τα ΜΔΣΝ που υπηρετούσαν σε όλα στα κρατικά νοσηλευτήρια (Ν=8) της Κύπρου. Στο δείγμα συμμετείχαν, στην πρώτη φάση, 175 προϊστάμενοι νοσηλευτές τμημάτων (από όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου) και 178 στη δεύτερη.

Αποτελέσματα: Οι μετρήσεις και στα δύο χρονικά σημεία αποκάλυψαν μέτρια επίπεδα ενδυνάμωσης μεταξύ των ΜΔΣΝ. Η βαθμολογία ενδυνάμωσης (17,95) εμφανίστηκε ελαφρώς χαμηλότερη στην επαναληπτική μέτρηση σε σύγκριση με την πρώτη βαθμολογία ενδυνάμωσης (18,00), αλλά η διαφορά που παρατηρήθηκε δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p = 0,184).

Μεταξύ των κατηγοριών που συνθέτουν την ενδυνάμωση, η κατηγορία «ευκαιρίες» παρουσίαζε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φάσεων. Στη δεύτερη φάση, οι μέσες βαθμολογίες ενδυνάμωσης ήταν σταθερά χαμηλότερες μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ΝΑΙ σε σύγκριση με αυτούς που δήλωσαν ΟΧΙ αναφορικά με: α) την πρόθεση να αλλάξουν τμήμα, β) την πρόθεση να αλλάξουν επάγγελμα και γ) την πρόθεση να αλλάξουν οργάνωση / νοσοκομείο.

Συμπεράσματα: Η μελέτη αποκάλυψε ότι σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση και την ισχύ ενδεχομένως να προσδιορίζονται: i) οι προθέσεις των ΜΔΣΝ  αναφορικά με την παραμονή ή την φυγή ii) o βαθμός στον οποίο θα εμπλακούν σε επιθυμητές διοικητικές συμπεριφορές για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού και,  iii) o βαθμός αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Συμπεραίνεται ότι με την ενίσχυση των ΜΔΣΝ και την παροχή περαιτέρω πρόσβασης στις κατηγορίες της ενδυνάμωσης, τους παρέχεται η ευχέρεια να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα