ΣΥΝΟΔΟΣ 5Α – Τομέας Νοσηλευτικής Διοίκησης – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Κινητοποίηση – παρακίνηση και ενδυνάμωση στον χώρο υγείας

Δρ Μαντζανάς Μιχαήλ

Στη διάλεξη θα εκτεθούν οι έννοιες της φροντίδας, της συμπόνιας, της ικανότητας επιτέλεσης του καθήκοντος, της ενθάρρυνσης, της εμψύχωσης και της επικοινωνίας όσον αφορά στο έργο των λειτουργών της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής Επιστήμης. Η διάλεξη θα εστιάσει στην επικοινωνία της διπλής κατεύθυνσης και στην οικοδόμηση θεραπευτικών σχέσεων που βασίζονται στα προσωπικά στοιχεία και τα επαγγελματικά όρια. Στόχος της διάλεξης είναι η ανάλυση της πρακτικής που είναι βασισμένη σε αξίες μέσα από μια ανθρωποκεντρική φροντίδα που εμπεριέχει συμπόνια, ενδιαφέρον, κινητοποίηση και εμψύχωση. Μέσα επίτευξης των στόχων, είναι η συμπεριφορική κινητοποίηση και η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος παροχής νοσηλευτικής και μαιευτικής φροντίδας με ενσυναίσθηση και ενεργητική διάθεση.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα