ΣΥΝΟΔΟΣ 4Α- Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Σχολιατρική Υπηρεσία

Αλκιβιάδου Γεωργίου Μαριάννα

Η παρούσα εργασία αναδεικνύει την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η οποία φαίνεται να συνεπάγεται σε θετικές επιπτώσεις στον χώρο εργασίας, συμβάλλοντας στην ομαλή και αποδοτική της λειτουργία.

Μέγιστης σημασίας για τους επαγγελματίες υγείας και συγκεκριμένα τους λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας είναι η αποθήκευση και η διατήρηση μεγάλου όγκου ευαίσθητων δεδομένων με ασφάλεια και εχεμύθεια, καθώς και η δυνατότητα για εύκολη επαναφορά τους για επεξεργασία από τους επαγγελματίες επιτρέποντάς τους να επικαιροποιούν και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες.

Ακολούθως παρουσιάζονται οι μέχρι τώρα διαδικασίες που εφάρμοζαν οι Λειτουργοί της Σχολιατρικής Υπηρεσίας αναδεικνύοντας τα κενά που έρχεται να καλύψει ένα εργαλείο, μέσα από το οποίο δίνετε η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικού φακέλου υγείας μαθητή, καλύπτοντας όλο το φάσμα εργασιών και των διαδικασιών που ακολουθούνται από τους Επαγγελματίες Υγείας στα σχολεία.

Σκοπός, η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στο μαθητικό πληθυσμό των σχολείων Παγκύπρια, αφού διαφάνηκε να υπάρχει ανάγκη ψηφιοποίησης των διαδικασιών για μεγαλύτερη ασφάλεια, αποδοτικότητα και εξοικονόμηση χρόνου στην διεκπεραίωση του σημαντικού έργου που διεκπεραιώνουν οι Επαγγελματίες Υγείας στα σχολεία.

Αναμενόμενα αποτελέσματα χρήσης κατάλληλου εργαλείου είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων στην προσβασιμότητα ευαίσθητων δεδομένων με την μέγιστη απαιτούμενη δυνατή ασφάλεια, προσφέροντας παράλληλα διαφάνεια στις διαδικασίες, αναβαθμίζοντας και αναδεικνύοντας το έργο της Σχολιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα