ΣΥΝΟΔΟΣ 4Α- Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Η Κοινότητα των Ηλικιωμένων και η Πολιτισμική Ικανότητα των Φροντιστών τους

Δρ Αργυριάδης Αλέξανδρος, Δρ Αργυριάδη Αγάθη, Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Ανδριόπουλος Ιωάννης

Εισαγωγή: Ερευνητικά, η πολιτισμική ικανότητα έχει ταυτιστεί με τις δεξιότητες επικοινωνίας μεταξύ γηγενών και μεταναστών ενώ στην πραγματικότητα έχει εφαρμογή σε ένα ευρύτερο φάσμα επικοινωνίας και διαχείρισης. Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται μια ερευνητική τάση σχετικά με την διαπολιτισμική επικοινωνία και ικανότητα σε κοινότητες που εμπίπτουν στο φάσμα της ετερότητας πέρα από την προσφυγική και μεταναστευτική κοινότητα. Η κοινότητα των ηλικιωμένων που λαμβάνει φροντίδα είτε από γηγενείς είτε από μετανάστες αποτελεί μια πληθυσμιακή ομάδα η οποία χρήζει υποστήριξης σε αυτόν τον τομέα.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της πολιτισμικής ικανότητας των φροντιστών και όσων συνεργάζονται για την φροντίδα ηλικιωμένων, στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή δεδομένων ως προς τις γνωστικές δεξιότητες των εμπλεκόμενων, τις ικανότητες αλλά και τις στάσεις που κρατούν κατά την διάρκεια συνεργασίας τους με ηλικιωμένους.

Μέθοδος: Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκε ποσοτική μεθοδολογία με τη χρήση της κλίμακας αυτοαξιολόγησης της πολιτισμικής ικανότητας του Central Vancouver Multicultural Society η οποία είχε μεταφραστεί και σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 64 άτυποι φροντιστές και 92 επαγγελματίες υγείας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 15/9/2021 ως τις 20/8/2022.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ικανοποιητικό επίπεδο στις γνωστικές δεξιότητες των φροντιστών υγείας ωστόσο οι απαντήσεις που δόθηκαν σε συγκεκριμένα ερωτήματα έδειξαν επιφανειακή γνώση ή απλή ενημέρωση. Αντίστοιχα, διαφάνηκε χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και πρακτικών ενώ οι στάσεις που διατηρούνται δηλώθηκαν ικανοποιητικές.

Συμπεράσματα: Συνολικά, τα δεδομένα της έρευνας καταδεικνύουν καλή πρόθεση από τους φροντιστές ως προς την συνεργασία τους με ηλικιωμένους ωστόσο απαιτείται ολιστική αναβάθμιση τόσο του γνωστικού τομέα σε ζητήματα σχετικά με την πολιτισμική επάρκεια όσο και σε βελτίωση των δεξιοτήτων και στάσεων.

Λέξεις-Κλειδιά: Ηλικιωμένοι, Πολιτισμική ικανότητα, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα