ΣΥΝΟΔΟΣ 3Β- Τομέας Νοσηλευτικής Σαγχαρώδη Διαβήτη – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Αξιολόγηση και διαχείριση ασθενών με διαβήτη και Καρδιαγγειακή νόσο

Μάρθα Κυριάκου

Εισαγωγή: Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) διατρέχουν ψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Καρδιαγγειακού κινδύνου σε σχέση με μη διαβητικούς ασθενείς. Η Καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η πρώτη αιτία θνησιμότητας στους ασθενείς με ΣΔ, για αυτό και συνίσταται  εξατομικευμένη προσέγγιση στην εκτίμηση και διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα με ΣΔ.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστεί η συστηματικά εξατομικευμένη αξιολόγηση και διαχείριση των ασθενών που παρουσιάζουν την συγκεκριμένη συν-νοσηρότητα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες.

Στόχοι: Να διαφανεί η σημαντικότητα της πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα με ΣΔ μέσα από την συστηματική αξιολόγηση από τους Επαγγελματίες Υγείας. Με βάση την αξιολόγηση συνίστανται παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα όπως αλλαγή τρόπου ζωής, εκπαίδευση για αυτοδιαχείριση και τήρηση της φαρμακοθεραπείας.

Μέθοδος: Ακολουθώντας τις Ευρωπαικές Κατευθυντήριες οδηγίες, παρουσιάζονται όλες οι παράμετροι που πρέπει να αξιολογηθούν από τους νοσηλευτές για διαστρωμάτωση του Καρδιαγγειακού κινδύνου που διατρέχει κάθε άτομο με ΣΔ καθώς και οι βασικές παρεμβάσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται κατά την παρακολούθηση αυτών ασθενών.

Συμπεράσμα: Η συστηματική αξιολόγηση των ασθενών με ΣΔ ή/ και Καρδιαγγειακή νόσο μπορεί να προλάβει οξέα συμβάματα και επιπλοκές από τις δυο αυτές ασθένειες. Επιπλέον η εξατομικευμένη φροντίδα που παρέχεται από τους Επαγγελματίες Υγείας στα πλαίσια προγράμματος διαχείρισης προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής σε αυτούς του ασθενείς.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα