ΣΥΝΟΔΟΣ 3Β- Τομέας Νοσηλευτικής Σαγχαρώδη Διαβήτη – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Η περιεγχειριτική διαχείριση ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι σε αντλία ινσουλίνης

Πιπερίδου Ελεάνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Την τελευταία δεκαετία, η θεραπεία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης μέσω αντλίας έχει αυξηθεί ραγδαία σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. Αρκετά από αυτά τα άτομα ίσως χρειαστούν χειρουργική επέμβαση σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Παρόλα αυτά, ελάχιστοι επαγγελματίες υγείας έχουν εμπειρία στην περιεγχειρητική διαχείριση αυτών των ατόμων ενώ παράλληλα, λίγα στοιχεία είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για άτομα σε αντλία ινσουλίνης που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

 ΣΚΟΠΟΣ: Η ανασκόπηση των κατευθυντήριων οδηγιών που ακολουθούνται κατά την περιεγχειρητική περίοδο σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 σε αντλία ινσουλίνης, για τη διατήρηση καλού γλυκαιμικού ελέγχου.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας. Η στρατηγική αναζήτησης περιέλαβε την ηλεκτρονική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, MEDLINE και CINAHL από το 2015 μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας άρθρων που έχουν ήδη ανακτηθεί.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα στοιχεία από την ανάλυση των ερευνών κατέδειξαν πως η θεραπεία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής περιόδου χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα ή στην έκβαση της χειρουργικής επέμβασης, ακολουθώντας σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η δημιουργία και η εφαρμογή πρωτοκόλλων και κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών από καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας είναι απαραίτητη για την ασφαλή συνέχιση της θεραπείας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης μέσω αντλίας, σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής περιόδου.

Λέξεις κλειδιά: insulin pump, continuous subcutaneous insulin infusion (CSII), type 1 diabetes, perioperative care, glycemic control.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα