ΣΥΝΟΔΟΣ 3Α- Τομέας Προηγμένης Νοσηλευτικής Πρακτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Διατηρώντας τον νοσηλευτή στον νοσηλευτή προηγμένης πρακτικής

Παπαγεωργίου Γιώργος

Οι νοσηλευτές προηγμένης πρακτικής (ΝΠΠ) είναι ένα ζωτικό και αναπτυσσόμενο σώμα παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι σημαντικοί παράγοντες που κορυφώνονται στον διευρυνόμενο ρόλο της φροντίδας υπό την ηγεσία του ΝΠΠ.

Οι εκπαιδευτές νοσηλευτών προσπαθούν να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών για ΝΠΠ ώστε να συμβαδίζουν με τις ολοένα και πιο εξελιγμένες γνώσεις και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι ΝΠΠ για να παρέχουν ασφαλή ποιοτική φροντίδα ως ανεξάρτητοι πάροχοι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ωστόσο, η νοσηλευτική θεωρία χάνει τη θέση της ως διαμορφωτική βάση στα προγράμματα σπουδών των ΝΠΠ.

Πολλαπλοί παράγοντες, όπως το φορτωμένο περιεχόμενο σπουδών και η ιατρικά εστιασμένη εκπαίδευση έχουν προκαλέσει μια φθίνουσα παρουσία της νοσηλευτικής θεωρίας, συρρικνώνοντας τη φιλοσοφική βάση για τη νοσηλευτική στην εκπαίδευση των ΝΠΠ.

Η διατήρηση του νοσηλευτή στον ΝΠΠ είναι μια ηθική υποχρέωση στο ηθικό και κοινωνικό συμβόλαιο των νοσηλευτών με την κοινωνία.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα