ΣΥΝΟΔΟΣ 3Α- Τομέας Προηγμένης Νοσηλευτικής Πρακτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Ο ρόλος του Προηγμένου Νοσηλευτή στη διενέργεια Τεστ Παπανικολάου σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές

Γεωργίου Ιωάννου Ελένη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περίπου 530.000 γυναίκες ετησίως διαγιγνώσκονται με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ενώ περίπου 265.000 πεθαίνουν από αυτόν. Αποτελεί την 2η αιτία θανάτου από καρκίνο σε γυναίκες παγκοσμίως. Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας, μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά μέσω προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, με το τεστ Παπανικολάου. Γι’ αυτό και η επίπτωση της νόσου σε κάθε χώρα εξαρτάται και από τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που εφαρμόζει. Στις ανεπτυγμένες χώρες τα προγράμματα αυτά κατάφεραν να μειώσουν την επίπτωση και θνησιμότητα της νόσου κατά 75% τα τελευταία 50 χρόνια.

ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί ο ρόλος του προηγμένου νοσηλευτή στη διενέργεια Τεστ Παπανικολάου σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

ΣΤΟΧΟΣ: Η διερεύνηση του ρόλου του προηγμένου νοσηλευτή στη διενέργεια Τεστ Παπανικολάου σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να συμβάλει στην πρόληψη καθώς και  στην έγκαιρη και πρώιμη εντόπιση συμπτωμάτων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων CINAHL, MEDLINE, PupMED, scolar με λέξεις κλειδιά : Nurse Practioners, Advanced practice, PAP Test, rural areas. Δεν έχει τεθεί κάποιος χρονικός περιορισμός ως προς την επιλογή των άρθρων. Έχει τεθεί κριτήριο αποκλεισμού για μελέτες που δεν είναι γραμμένες στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι γυναίκες που ζουν σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές δεν έχουν άμεση πρόσβαση και δεν αποτείνονται στον γυναικολόγο για έλεγχο και  ΠΑΠ τεστ, ως εκ τούτου αναπόφευκτα αντιμετωπίζουν υψηλότερο και αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο αν δεν εντοπιστεί έγκαιρα σε πρώιμο στάδιο. Συνεπώς διαπιστώνεται ανισότητα στην πρόσβαση στις δομές υπηρεσιών υγείας και διαφαίνεται η ανάγκη για εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου που μπορούν να προλάβουν σχεδόν κάθε περίπτωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ΝΠΠ στην κοινότητα μέσω της ολιστικής προσέγγισης έρχεται σε άμεση και συστηματική επαφή με τον πληθυσμό αυτό και δύναται να συμβάλει στην κάλυψη του κενού  εφαρμόζοντας προληπτικά προγράμματα, διενεργώντας ΠΑΠ τεστ, μέσα στις κοινότητες κοντά στους πολίτες  μέσω των υφιστάμενων υποδομών, δηλαδή στα Κέντρα Υγείας απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών. Η τακτική πρόληψης και έγκαιρης θεραπείας των προκαρκινικών βλαβών θα αποτρέψει τις περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ώστε να αποφευχθεί η μακροχρόνια νοσηλεία με πολυδάπανες θεραπείες. Αυτό συνεπάγεται καλύτερη έκβαση στα περιστατικά, επιπλέον μείωση του κόστους για τον οργανισμό και οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου.

Με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη, τον έλεγχο και τη θεραπεία, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να εξαλειφθεί ως πρόβλημα δημόσιας υγείας. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να πεθαίνει από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα