ΣΥΝΟΔΟΣ 3- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5

Μέτρηση διαφοράς όγκου υγρών στους ασθενείς ΤΣΧΝΝ σε θεραπείες κάθαρσης

Εισαγωγή: Οι ασθενείς Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΤΣΧΝΝ) που υποβάλλονται σε θεραπείες κάθαρσης (Αιμοκάθαρση και Περιτοναϊκή κάθαρση), ενδέχεται να παρουσιάσουν απώλεια μυϊκής μάζας, υποσιτισμό και υπερυδάτωση. Αυτά τα συμπτώματα, μπορούν να οδηγήσουν τους ασθενείς, σε  μειωμένη ποιότητα ζωής, να αυξήσουν τον κίνδυνο νοσηλείας, νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Η συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας (Γιατροί, Νοσηλευτές, Κλινικού Διαιτολόγοι) που παρακολουθεί τους ασθενείς, συμβάλει για την πρόληψη και αποφυγή των καταστάσεων αυτών. Ο κάθε επαγγελματίας υγείας στην ομάδα, αναλαμβάνει το δικό του αντικείμενο. Αυτό γίνεται μέσω μιας εξέτασης (BCM) που γίνεται στους ασθενείς, που μέσω των αποτελεσμάτων της, μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις προς όφελος των ασθενών.
Οι Νοσηλευτές στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης, κλινικές Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Τμήματα Νεφρολογίας, εκπαιδεύονται και διενεργούν τις μετρήσεις αυτές. Ο Νοσηλευτής μπορεί μέσω της εξέτασης αυτής να εντοπίσει τη διαφορά υγρού από το ξηρό βάρος και να αναφέρει τα αποτελέσματα στην ομάδα. στους καθερόμενους ασθενείς.
Τα αποτελέσματα BCM (Body Composition Monitor)αφορούν στην εκτίμηση κατάστασης του όγκου υγρών (πολύ σημαντικό στη κλινική Νοσηλευτική πρακτική), ιστικής μάζας και λιπώδους μάζας. Η μέτρηση αυτή, είναι σημαντική για την διαφορά όγκου υγρών στους ασθενείς ΤΣΧΝΝ σε θεραπείες κάθαρσης σύμφωνα με τους μελετητές, αφού βοηθά τους ειδικούς στη διαχείριση των υγρών στους ασθενείς τους.
Η υπερυδάτωση τους, είναι σοβαρό σύμπτωμα στους ασθενείς ΤΣΧΝΝ και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιακή δυσλειτουργία (LVH, MI, CCF), αυξημένη συχνότητα ενδοδιαλυτικών νοσηρών συμβάντων και αιφνίδιο θάνατο.

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Η αναζήτηση έγινε μέσω βάσεων ηλεκτρονικών δεδομένων (PubMed, CINAHL, Renalinfo, Biomed, Renalpro, Nephrology Now, MDPI κ.ά), χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Λέξεις κλειδιά: Body composition monitor, peritoneal dialysis patient, haemodialysis patients, End Stage Chronic Kidney Disease, dry weight, dialysis, BCM.

Διεξαγωγή ανασκόπησης: 2021.

Επιλογή ερευνών:  Η επιλογή των ερευνών, βασίστηκε στη χρησιμότητα και τη χρήση στη καθημερινή κλινική Νοσηλευτική πρακτική, διαφοράς υγρού από ξηρό βάρος, στους ασθενείς ΤΣΧΝΝ σε θεραπείες κάθαρσης.

Απόρριψη ερευνών: Απορρίφθηκαν όσες, δεν αφορούσαν άμεσα στο αντικείμενο της εργασίας..

Αποτελέσματα: χρησιμοποιήθηκαν 10 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής και σχετίζονταν με τα ερευνητικά ερωτήματα.

Συμπεράσματα/Εισηγήσεις: Οι Νοσηλευτές Νεφρολογίας μπορούν να χρησιμοποιούν στη καθημερινή τους κλινική πρακτική  το εργαλείο της μέτρησης εκτίμηση κατάστασης του όγκου υγρών, συμβάλλοντας σαν επαγγελματίες υγείας στη πρόληψη κινδύνων και αύξηση ποιότητας ζωής των ασθενών τους.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα