ΣΥΝΟΔΟΣ 3- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης λοιμώξεων και δυσλειτουργιών σε Κεντρικούς Φλεβικούς Καθετήρες αιμοκάθαρσης Γ.Ν. Λάρνακας

Εισαγωγή: Ο Κεντρικός Φλεβικός Καθετήρας (ΚΦΚ) στην αιμοκάθαρση είναι απαραίτητος γιατί τοποθετείται εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως σε οξείες καταστάσεις, θέτει όμως σε αυξημένο κίνδυνο τον Αιμοκαθαιρόμενο ασθενή για την ανάπτυξη τοπικών και συστηματικών λοιμογόνων επιπλοκών. Στους Αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με ΚΦΚ η Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) στον παράγοντα της ψυχικής υγείας είναι χειρότερη  συγκρινόμενη με αυτή των ασθενών με Αρτηριοφλεβική Αναστόμωση (ΑΑ) επειδή  παρουσιάζουν τις περισσότερες επιπλοκές (τοπικές επιμολύνσεις  και βακτηριαιμίες). Χρήζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό  θεραπευτικής αγωγής για αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών επιπλοκών σε σχέση με τους Αιμοκαθαιρόμενους με ΑΑ με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος της παρεχόμενης φροντίδας υγείας  (Θεοδώρου Δ. και Παπασάββα Α., 2014).

Μέθοδοι: Δείγμα  της έρευνας αποτέλεσαν οι 41 Αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς με ΚΦΚ από τους 137 του Γ.Ν. Λάρνακας κατά την χρονικό διάστημα 1η Ιουνίου μέχρι 31η Αυγούστου 2020.
Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την λήψη των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των στοιχείων υγείας των Αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με ΚΦΚ από τον φάκελο αιμοκάθαρσης που διατηρείται στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυξημένων περιστατικών λοιμώξεων και δυσλειτουργιών  ΚΦΚ κατά την αιμοκάθαρση.
Γίνετε αναφορά σε 16 περιπτώσεις  για λοίμωξη ΚΦΚ.  Παρατηρείται ποικιλία  περιστατικών όπως υποψία λοίμωξης λόγω κλινικής εικόνας (π.χ. ερυθρότητά, εκροή υγρού από έξοδο ΚΦΚ κ.α.), επιμολύνσεις αλλά και βακτηριαιμίες όπου χρειάστηκε η εισαγωγή και νοσηλεία του ασθενούς είτε για χορήγηση ενδοφλέβιας φαρμακευτικής αγωγής είτε για  αφαίρεση του ΚΦΚ ή και για επανατοποθέτησή άλλου ΚΦΚ.
Παρουσιάζονται επίσης 16 περιπτώσεις για εισαγωγή και νοσηλεία Αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με ΚΦΚ. Αξιοσημείωτο είναι οι επαναλαμβανόμενες εισαγωγές σε αρκετούς από αυτούς, η αυξημένη ανάγκη χρήσης χειρουργείου και ακριβών αναλωσίμων,  η μακρόχρονη κατάληψη κλινών και της ανάγκης σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, η περαιτέρω χορήγηση φαρμάκων και διεξαγωγής αιματολογικών, ακτινολογικών και λοιπών εξετάσεων αλλά και η αυξημένη επισκεψιμότητα στο ΤΑΕΠ.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων και δυσλειτουργιών σε   ΚΦΚ αιμοκάθαρσης είναι αυξημένη και δυστυχώς συνδέονται με σοβαρές και απειλητικές  λοιμώξεις που είναι σημαντική πηγή αύξησης της νοσηρότητας, του κόστους και της θνησιμότητας των Αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.
Ο σωστός προγραμματισμός του χρόνιου νεφροπαθή για τοποθέτηση ΑΑ, η τήρηση άσηπτης τεχνικής σύνδεσης και αποσύνδεσης του Αιμοκαθαιρόμενου ασθενούς, η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, η συμμόρφωση στις οδηγίες πρωτοκόλλων, η σωστή υγιεινή των χεριών και η εφαρμογή κλινικών πρακτικών είναι σημαντικοί παράγοντες μείωσης των λοιμώξεων σχετιζόμενες με τον ΚΦΚ αιμοκάθαρσης βελτιώνοντας έτσι και την ΠΖ του Αιμοκαθαιρόμενου ασθενή αλλά και την μείωση κόστους του υγειονομικού συστήματος.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα