ΣΥΝΟΔΟΣ 3- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Η διερεύνηση της επίδρασης της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Εισαγωγή: Η σεξουαλική  δυσλειτουργία είναι αρκετά συχνή σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό και επηρεάζεται από σωματικούς, ψυχολογικούς παράγοντες και άλλες παθολογικές καταστάσεις.  Η βιβλιογραφία σχετικά με τα σεξουαλικά προβλήματα ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ) είναι αρκετά περιορισμένη. Στην Κύπρο  δεν υπάρχουν  ερευνητικές μελέτες σχετικές με το θέμα.

Σκοπός: H διερεύνηση της επίδρασης της σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Μέθοδος: Για τη συλλογή των δεδομένων κατασκευάσθηκε ερωτηματολόγιο με κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας ήταν δείγμα ευκολίας και συμμετείχαν 100 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας  σε Γενικό Νοσοκομείο επαρχιακής πόλης, από αυτούς οι 72 ήταν άντρες και οι υπόλοιποι γυναίκες.

Αποτελέσματα:  Το επίπεδο μόρφωσης και η ηλικία επηρεάζει σημαντικά τη ζωή των ατόμων που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας. Το 50% του δείγματος δηλώνει ότι δεν έχει ιδιαίτερες σεξουαλικές επαφές και είναι σε μέτριο βαθμό ικανοποιημένο από την σεξουαλική του ζωή. Παράλληλα, αναφέρει ότι το σεξ δεν αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ζωής του με ένα μέσο όρο 2,85. Το 87% των συμμετεχόντων δεν ζήτησαν  ιατρική συμβουλή και δεν  μπορούν να συζητήσουν αυτό το θέμα. Επίσης δηλώνουν ότι προτιμούν να συζητήσουν με ειδικευμένο προσωπικό τα θέματα σεξουαλικότητας σε ποσοστό (64%). Το 63% δεν ήταν ενήμεροι για τη σεξουαλική δυσλειτουργία  και δεν είχαν καμία ενημέρωση από ιατρό ή νοσηλευτή σε ποσοστό 92%.

Συμπεράσματα: Το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης κυρίως στην  Κύπρο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της σεξουαλικής  δυσλειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα