ΣΥΝΟΔΟΣ 3- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Εισαγωγή: Οι ασθενείς σε κάθαρση αυξάνονται σημαντικά κάθε χρόνο με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι ανάγκες στους στα τμήματα κάθαρσης των Νοσηλευτηρίων. Ο αριθμός των ασθενών σε Αιμοκάθαρση υπερισχύει αυτού σε Περιτοναϊκή Κάθαρση, πράγμα που δημιουργεί το ερώτημα το αν η μια από τις δύο τεχνικές είναι βέλτιστη επιλογή νεφρικής αντικατάστασης.
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας:  Η αναζήτηση έγινε μέσω βάσεων ηλεκτρονικών δεδομένων (PubMed, CINAHL, Renalinfo, Biomed, Renalpro, Nephrology Now, κ.ά), χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
Λέξεις κλειδιά: περιτοναϊκή κάθαρση, αιμοκάθαρση, ποιότητα ζωής ασθενών σε κάθαρση, νοσηρότητα και θνησιμότητα καθαιρομένων, βέλτιστη θεραπεία κάθαρσης, ποιότητα ζωής καθαιρομένων, στάση επαγγελματιών υγείας για τεχνικές κάθαρσης, γνώσεις ασθενών για τα είδη κάθαρσης.
Διεξαγωγή ανασκόπησης: Ιανουάριος 2013 μέχρι Ιούνιο 2020.
Επιλογή ερευνών:  Η επιλογή των ερευνών βασίστηκε σε αυτές που μελέτησαν την  ποιότητα ζωής, νοσηρότητα και θνησιμότητα μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν Αιμοκάθαρση και αυτών σε Περιτοναϊκή.
Απόρριψη ερευνών: Οι έρευνες που απορρίφθηκαν, δεν αφορούσαν την μελέτη της ποιότητας ζωής ή νοσηρότητας και θνησιμότητας των ασθενών σε Αιμοκάθαρση συγκριτικά με τη Περιτοναϊκή κάθαρση.
Αποτελέσματα: χρησιμοποιήθηκαν 6 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής και σχετίζονταν με τα ερευνητικά ερωτήματα.
Συμπεράσματα: Η θνησιμότητα και νοσηρότητα των ασθενών σε κάθαρση (αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή) παραμένει υψηλή παρά την πρόοδο και στις δύο τεχνικές τα τελευταία χρόνια. Οι διαφορές αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο, δεν είναι αρκετά σαφείς για να υποστηριχτεί η μια επιλογή και μόνο που να βασίζεται στην επιβίωση. Η περιτοναϊκή κάθαρση θεωρείται η βέλτιστη ως πρώτη επιλογή νεφρικής αντικατάστασης, μέχρι να είναι διαθέσιμη η μεταμόσχευση νεφρού, ή ακόμα και όταν μεταμόσχευση νεφρού δεν είναι δυνατή και προτείνονται τρόποι που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή της.
Εισηγήσεις: Η έρευνα χρειάζεται να συνεχιστεί και να επικεντρωθεί επίσης στις γνώσεις των ασθενών σχετικά με τις δύο τεχνικές, όπως και στα πιστεύω των επαγγελματιών υγείας που τους ενημερώνουν στο τελικό στάδιο της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα