ΣΥΝΟΔΟΣ 3- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των Δυνητικών Δωρητών και Ληπτών Οργάνων Νεφρού μέσω ενημερωτικών βιβλιαρίων

Εισαγωγή: Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στο χώρο της ιατρικής τον 21ο αιώνα είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων. Η ολιγάριθμη προσφορά οργάνων για μεταμόσχευση αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την προαγωγή των προγραμμάτων μεταμόσχευσης. Η θετική στάση των επαγγελματιών υγείας καθώς και της οικογένειας του δυνητικού δότη για τις μεταμοσχεύσεις μπορεί να συνδράμει τα μέγιστα στην αύξηση της δωρεάς οργάνων.

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων: PUBMED, CINAHL, EMBASE και COCHRANE.

Λέξεις κλειδιά: Consent, Kidneys, Transplantation, Organ Donation, Values, Knowledge, Attitude, Family, ICU, Nurses.

Διεξαγωγή ανασκόπησης: 2021.

Επιλογή ερευνών:  Η μεθοδολογία των εργασιών που περιελήφθησαν στην ανάλυση εκτιμήθηκε με την κλίμακα Newcastle-Ottawa (Newcastle-Ottawa Scale-NOS) για την εκτίμηση της ποιότητας της μεθοδολογίας των μελετών.

Απόρριψη ερευνών: Απορρίφθηκαν όσες, δεν αφορούσαν άμεσα στο αντικείμενο της εργασίας.

Αποτελέσματα: Από την αναζητηση συμπεριλήφθηκαν 65 άρθρα σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν.

Συμπεράσματα/Εισηγήσεις:

  • Υπάρχει έλλειψη γνώσεων σχετικά για την μεταμόσχευση Νεφρού Ζωντανού Δότη στον γενικό πληθυσμό.
  • Παρατηρήθηκε ότι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ουδετερότητα όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στη μεταμόσχευση Νεφρού Ζώντος Δότη.
  • Από την ανάλυση σχετικά με την επίδραση του προγράμματος πληροφόρησης στις στάσεις των Δοτών και των Μη δωρητών, παρατηρήθηκε ότι οι πληροφορίες δεν είχαν σημαντική επίδραση.
  • Γι’ αυτό τον λόγο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας δόθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο στις οικογένειες με γενικές πληροφορίες.

Το εργαλείο έχει αποδεκτή αξιοπιστία και εγκυρότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές μελέτες στην Κύπρο και την Ελλάδα, προκειμένου να καταγραφεί η στάση και η γνώση του πληθυσμού σε θέματα μεταμόσχευσης νεφρού ζώντος δότη. Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε στην παρούσα μελέτη μπορεί επίσης να βοηθήσει στην επισήμανση του προβλήματος και στην ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας, προκειμένου να βελτιώσει τη στάση απέναντι στη δωρεά οργάνων και να αυξήσει τους δότες στη χώρα. Απαιτούνται μελλοντικά να γίνουν μελέτες μεγάλης κλίμακας και διαχρονικές μελέτες για την εξέταση των επιπτώσεων της λήψης ή δωρεάς οργάνων στην οικογένεια (φροντιστές) των ασθενών. Για τη δημιουργία ισχυρών δεδομένων, αυτές οι μελέτες πρέπει να αξιολογήσουν διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Αιτιολογίας της νόσου, Σοβαρότητας της νόσου, Επιπλοκών, Συννοσηρότητας, Κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών του ασθενούς.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα