ΣΥΝΟΔΟΣ 2Β- Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 6

Εφαρμογή ερευνητικών δεδομένων βιωματικής εμπειρίας των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην καθημερινή κλινική νοσηλευτική πρακτική: Δεδομένα Μετασύνθεσης

Δρ Καρανικόλα Μαρία

Αρχικά γίνεται αποσαφήνιση της έννοιας της μετασύνθεσης, και επισημαίνεται η σπουδαιότητα των ποιοτικών δεδομένων για την κλινική πρακτική.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις κύριες μεθόδους μετασύνθεσης, και με ποιον τρόπο τα δεδομένα από την κάθε μια εφαρμόζονται στην κλινική πράξη. Ειδικότερα, αναλύεται σε βάθος η μέθοδος της εθνο-μεθοδολογίας.

Τέλος, συζητούνται συγκεκριμένες λίστες ελέγχου για την αξιολόγηση της ακρίβειας & της διαφάνειας (transparency) της εφαρμοζόμενης μεθόδου σύνθεσης, ώστε να μπορούν οι κλινικοί νοσηλευτές κάθε φορά να αναλύουν κριτικά την αξία για την κλινική πράξη των αποτελεσμάτων ποιοτικών μελετών.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα