ΣΥΝΟΔΟΣ 2Α – Τομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου Λοιμώξεων – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 6

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση ασθενών με HIV/AIDS στην Κύπρο

Παναγή Μαρία

Εισαγωγή: Η ραγδαία αύξηση των νέων εγγραφών στη Γρηγόρειο Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, καθιστούν, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης, μονόδρομο για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με HIV/AIDS στην Κύπρο.

Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων για ένα πληροφοριακό σύστημα, με το οποίο θα επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία, ενημέρωση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των οροθετικών ατόμων στην Γρηγόρειο Κλινική.

Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη μία ποιοτική μελέτη με ημι-δομημένες συνεντεύξεις όπου έλαβαν μέρος 17 άτομα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε συγχρονική έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου σε 100 ασθενείς της κλινικής. Ακολούθως σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης των οροθετικών ατόμων.

Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες αναφέρουν την ανάγκη μίας πληθώρας δυνατοτήτων της εφαρμογής, όπως: Δυνατότητα πρόσβασης σε αποτελέσματα αναλύσεων, ειδοποιήσεις για καθημερινή λήψη φαρμακευτικής αγωγής και επαναπλήρωση της ανά δίμηνο, έλεγχος απόκρισης και συμμόρφωσης. Στα ραντεβού να υπάρχει δυνατότητα για αίτηση συγκεκριμένης ημερομηνίας από το οροθετικό άτομο, για ενημέρωση αλλά και δυνατότητα απάντησης για ραντεβού μέσα από την εφαρμογή. Να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το HIV, τα νέα της κλινικής και συμβουλές διαχείρισης της ασθένειας σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών. Η διασφάλιση προσωπικών δεδομένων χαρακτηρίζεται υψίστης σημασίας. Με βάση των διαφορετικών αναγκών αναπτύχθηκε μία εφαρμογή για να ανταπεξέλθει σε όλες τις πτυχές που αναδείχθηκαν από τις συνεντεύξεις.

Συμπεράσματα: Όλοι οι συμμετέχοντες της ποιοτικής έρευνας και το μεγαλύτερο ποσοστό της ποσοτικής έρευνας χαιρετίζουν την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, που αποτελείται από Desktop Application και Android Application, όπου προσφέρει την καλύτερη παρακολούθησή των ασθενών με HIV/AIDS, στην βελτίωση της συμμόρφωσης τους, όσο και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ωστόσο ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών με την χρήση ασφαλιστικών δικλείδων, χωρίς να τους προσβάλλει αλλά, να τους παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα