ΣΥΝΟΔΟΣ 2- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 6

Ψυχολογική ανθεκτικότητα και επαγγελματική εξουθένωση σε νοσηλευτικούς λειτουργούς στην Κύπρο εν καιρώ πανδημίας

Ιστορικό: Η Covid-19 έχει προκαλέσει επιπλέον φόρτο εργασίας στους νοσηλευτές και με το πρόσθετο άγχος της μόλυνσης και των στενών ανθρώπων που έχουν μολυνθεί, η επαγγελματική εξουθένωση επίκειται. Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια κατάσταση σωματικής και συναισθηματικής εξάντλησης.  Η επαγγελματική εξουθένωση ειδικά σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας αποτελεί ένδειξη μεγάλης ανησυχίας για το σύστημα υγείας. Κάποιοι επαγγελματίες καταφέρνουν και ανταπεξέρχονται ικανοποιητικά απέναντι σε αυτές τις επαγγελματικές πιέσεις, μια ικανότητα που έχει λάβει από τους ειδικούς την ονομασία Ψυχική Ανθεκτικότητα.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και ανάλυση της εμφάνισης του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης και η διερεύνηση των επιπέδων ψυχικής ανθεκτικότητας στο νοσηλευτικό προσωπικό στην Κύπρο.

Υλικά και μέθοδοι: Διεξήχθη διαδικτυακή έρευνα βασισμένη σε ερωτηματολόγια με χρήση της Απογραφής Εξουθένωσης της Κοπεγχάγης και της κλίμακας Conor Davidosn μεταξύ όλων των εγγεγραμμένων νοσηλευτών στην Κύπρο (4.892). Η εξουθένωση ορίστηκε σε μια αποκοπή  άνω του 50%. Όσον αφορά την ψυχική ανθεκτικότητα έγινε επιλογή να χρησιμοποιηθεί το συνολικό σκορ της κλίμακας, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκαν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό (54,26%). Δεν εντοπίστηκε σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των διαφόρων δημογραφικών στοιχείων που συλλέχθηκαν και της εξουθένωσης. Η εξουθένωση που συσχετίζεται με τους ασθενείς (32,77%) ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με την προσωπική ή επαγγελματική εξουθένωση (68,30% και 66,81% αντίστοιχα). Βρέθηκε ότι ο μέσος όρος της ψυχικής ανθεκτικότητας των εξεταζομένων ήταν στο 71,06% (SD 15,83) που υποδεικνύει υψηλά επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας.

Συμπέρασμα: Υπάρχει σημαντικό ποσοστό νοσηλευτικού προσωπικού που πάσχει από επαγγελματική εξουθένωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 αλλά δεν είναι κάτι που προκαλούν οι ασθενείς. Προτείνουμε η διοίκηση να είναι υποστηρικτική για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και όπως αναγνωρίσουν το γρηγορότερο το φαινόμενο ώστε να παρέμβουν για την εύρεση βιώσιμων και εφαρμόσιμων λύσεων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα  της παρεχόμενη φροντίδα υγεία.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα