ΣΥΝΟΔΟΣ 2- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Η επίδραση ενός ενημερωτικού και εκπαιδευτικού προγράμματος αναφορικά με την δωρεά οργάνων και ιστών σε φοιτητές επαγγελμάτων υγείας

Εισαγωγή: Η μεταμόσχευση και η δωρεά οργάνων  και ιστών αποτελεί σημαντικό αντικείμενο ερευνών στην επιστημονική κοινότητα. Η σοβαρή έλλειψη μοσχευμάτων και η άρνηση εγγραφής στο μητρώο δωρητών, φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την έλλειψη σωστής πληροφόρησης του κοινού.

Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των φοιτητών επαγγελμάτων υγείας, πριν και μετά την εφαρμογή ενός σύντομου ενημερωτικού/εκπαιδευτικού προγράμματος (βίντεο), σχετικά με τη δωρεά οργάνων και ιστών, καθώς και της αναγκαιότητας για εκπαίδευση και προώθηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την δωρεά οργάνων και ιστών.

Υλικό και Μέθοδος: Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 413 φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και μη, εκ των οποίων 201 παρακολούθησαν εκπαιδευτικό βίντεο για τη δωρεά οργάνων. Αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε στοιχεία-ερωτήσεις από σχετικά έγκυρα και δομημένα εργαλεία αναφορικά με τις στάσεις και τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με την δωρεά οργάνων και ιστών, . Εφαρμόστηκαν στατιστικοί έλεγχοι σε διμεταβλητό και πολυμεταβλητό επίπεδο. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το IBMSPSS 20.0.

Αποτελέσματα: Η συνολική βαθμολογία γνώσεων σχετικά με την δωρεά οργάνων και ιστών εμφάνισε στατιστικά σημαντική αύξηση μετά την παρέμβαση (p<0,001)και η αύξηση της βαθμολογίας θετικών στάσεων σχετικά με την δωρεά οργάνων και ιστών πριν την εκπαίδευση/ενημέρωση σχετιζόταν με αύξηση της συνολικής βαθμολογίας γνώσεων (p<0,001). Επίσης, η αύξηση της ηλικίας σχετιζόταν με αύξηση της βαθμολογίας θετικών στάσεων σχετικά με την δωρεά οργάνων και ιστών (p<0,001). Ποσοστό 38,8% θα επιθυμούσε να εγγραφεί στο μητρώο δωρητών της χώρας πριν την εκπαίδευση/ενημέρωση και με το ποσοστό να ανεβαίνει σημαντικά στο 49,5% μετά την εκπαίδευση/ενημέρωση.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, και η στάση τους απέναντι στο θεσμό άλλαξε θετικά σε αντίθεση με τους φοιτητές που δεν ενημερώθηκαν. Αυτό αναδεικνύει την σημαντικότητα της σωστής πληροφόρησης όσον αφορά την δωρεά.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα