ΣΥΝΟΔΟΣ 2- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας σε Μονάδες παροχής Υγείας

Εισαγωγή:  Η Υγιεινή και η Ασφάλεια είναι κεφαλαιώδους σημασίας για κάθε εργασιακό χώρο, μα ειδικά στις Μονάδες Υγείας, η σημασία τους είναι κρίσιμη. Στις Μονάδες Υγείας, η ανάγκη για τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας είναι ουσιώδες, τόσο για τη προστασία των Επαγγελματιών Υγείας και άλλων εργαζομένων, όσο και για τη προστασία των ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

Σκοπός: Περιγραφή της σημασίας της Υγιεινής και Ασφάλειας στις Μονάδες Υγείας και η παρουσίαση των βασικών κατευθύνσεων, για την εξασφάλιση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους αυτούς.

Μεθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική γλώσσα, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομενων, PubMed, Medline, , Google Scholar και αναζητήθηκαν σχετικά άρθρα, με λέξεις κλειδιά όπως, health, safety, hygiene, health units, hospital, occupational safety, patient safety, είτε στο τίτλο, είτε στη περίληψη. Η αναζήτηση έγινε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2021.

Αποτελέσματα: Τρεις κατηγορίες κινδύνων για την Υγιεινή και Ασφάλεια ανευρέθηκαν, όπως οι κίνδυνοι για την ασφάλεια  (safety hazards) , οι κίνδυνοι για την υγεία (health hazards) και οι κίνδυνοι για την Υγεία και την ασφάλεια. Κάθε κίνδυνος πρέπει να αξιολογείται μέσω των υπαρχόντων μεθόδων και την αποτύπωση της επίπτωσης του, στην ασφάλεια και την υγεία των Επαγγελματιών Υγείας. Οι κίνδυνοι πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω προστατευτικών μέτρων, αλλά και μέσω της δημιουργίας μίας κουλτούρας ασφαλείας, που μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα.

Συμπεράσματα:  Για τη διασφάλιση των εργαζομένων στις Μονάδες Υγείας, είναι απαραίτητη η ύπαρξη πλαισίου, για την πιστή εφαρμογή και συμμόρφωση, με διεθνής κανόνες ασφαλείας, σε οργανωσιακό  και  εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο για την ομαλή διεκπεραίωση των λειτουργιών της Μονάδας,  όσο και για την καλλιέργεια μίας εργασιακής κουλτούρας ασφαλείας. Μέσα από τη βιβλιογραφία, δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις στην Ηγεσία/Διοίκηση, για τη διαμόρφωση στρατηγικής και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων. Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα στο θέμα της εργασιακής υγιεινής και ασφάλειας, είναι θέμα μείζονος σημασίας και πρέπει να υποστηρίζεται.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα