ΣΥΝΟΔΟΣ 2- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Πιθανοί λόγοι φυγής των μεσαίων διοικητικών στελεχών νοσηλευτικής στα κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου

Εισαγωγή: Η τάση φυγής περιλαμβάνει νοσηλευτές που μετακινούνται σε άλλο θάλαμο στο ίδιο νοσοκομείο ή αποχωρούν από τον οργανισμό ή το επάγγελμα (Hayes et al. 2012). Η διασφάλιση υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος ενθαρρύνει τους νοσηλευτές να παραμείνουν στα νοσοκομεία που εργάζονται και υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της τάσης φυγής των νοσηλευτών και την ικανοποίηση τους από την εργασία (Pishgooie et al. 2019).

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στη διερεύνηση των λόγων της τάσης φυγής των νοσηλευτών μέσου επιπέδου διοίκησης στα κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου.

Υλικό και μέθοδος: Ποιοτικά δεδομένα έρευνας που διερευνούσε τα επίπεδα αυτεπάρκειας, ενδυνάμωσης και ισχύος των προϊστάμενων νοσηλευτών (Ν = 186) σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου (N = 8) που κατείχαν τους τίτλους ΑΝΛ και ΠΝΛ κατά την 31/12/2019. Στο δείγμα συμμετείχαν 175 άτομα στην πρώτη φάση, τον Μάρτιο του 2019 (94% ανταπόκριση) και 178 στη δεύτερη φάση, τον Μάρτιο του 2020 (95,6% ανταπόκριση).
Στην πρώτη φάση, από τους 175 συμμετέχοντες, κατέγραψαν λόγους για τίς προθέσεις τους οι 132. Στη δεύτερη φάση, από τους 178 συμμετέχοντες, ανάφεραν λόγους για τις προθέσεις τους οι 128. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας η τάση φυγής διαφοροποιείται ανοδικά στη δεύτερη φάση.
Τα δεδομένα αφορούν στους πιθανούς λόγους για την τάση φυγής των συμμετεχόντων από τους οποίους ζητήθηκε να «αναφέρουν τους δύο κύριους λόγους που θα δικαιολογούσαν την απάντηση στην  ερώτηση: «Αν σου δινόταν η ευκαιρία και λαμβάνοντας υπόψη τα ωφελήματα και τις υποχρεώσεις σου (τι παίρνεις και τι δίνεις στην εργασία σου) θα επιθυμούσες να αλλάξεις τμήμα, οργανισμό/ νοσοκομείο, επάγγελμα;»

Αποτελέσματα: Έχουν εντοπιστεί δηλώσεις δυσαρέσκειας από κάποιους συμμετέχοντες, οι οποίες είχαν αποδέκτες τον οργανισμό, το νοσοκομείο ή τη διοίκηση. Άλλοι λόγοι εστιάζονταν σε έλλειψη ευκαιριών, απουσία στήριξης, αβεβαιότητα για το μέλλον, έλλειψη συνεργασίας και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Κάποιοι από τους λόγους, επικεντρώνονταν στον τρόπο αντιμετώπισης της διοίκησης του νοσοκομείου και στην έλλειψη οράματος. Συμμετέχοντες που δεν εξέφρασαν πρόθεση φυγής, αναγνώριζαν σταθερότητα και ικανοποίηση ενώ κάποιοι άλλοι το συνέδεαν και με άλλους παράγοντες όπως τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Η κόπωση, το άγχος, ο φόρτος εργασίας και η υποστελέχωση ήταν επίσης λόγοι που υποδηλούσαν εξουθένωση και δηλώθηκαν από αυτούς που εξέφραζαν προθέσεις φυγής όπως και οι απολαβές και η απουσία επιβράβευσης που υποδηλούσαν απουσία κινήτρων.
Εμπόδια στην πρόθεση φυγής ήταν η αποκτηθείσα εμπειρία, η συνήθεια η ηλικία η ειδικότητα και όπου εντοπίστηκε καλή συνεργασία με τους συναδέλφους ή ακόμα και προσωπικοί λόγοι (οικογενειακοί, λόγοι υγείας και απόσταση από το σπίτι).

Συμπεράσματα: Η τάση φυγής των συμμετεχόντων συνδέετο κυρίως με την εξουθένωση, το φόρτο εργασίας, το άγχος, την απουσία υποστήριξης και συνεργασίας εκ μέρους της διοίκησης/ οργανισμού, την απουσία κινήτρων και επιβράβευσης πάρα με τους προσωπικούς λόγους ή τη συνεργασία με τους συναδέλφους.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα