ΣΥΝΟΔΟΣ 1Γ- Επιτροπή Μαιών – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5

Διερεύνηση των αναγκών πληροφοριακής στήριξης των εγκύων γυναικών και νέων μητέρων και της συμπεριφοράς ως προς την αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο κατά τη μετάβαση στη γονεϊκότητα

Κολιαντρή Ιωάννα, Δρ Χατζηγεωργίου Ελένη, Δρ Ουρανία Κολοκοτρώνη, Χριστοδουλίδη Βερόνικα, Δρ Καρανικόλα Μαρία, Δρ Νικολάου Χριστιάνα, Δρ Κούτα Χριστιάνα, Alison Baum, Δρ Μίττλετον Νίκος

Υπόβαθρο: Η συμμετοχή σε μαθήματα προετοιμασίας για τη γονεΐκότητα δεν είναι καθολική ενώ ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν ανταποκρίνονται πάντα στις πραγματικές ανάγκες των μέλλοντων γονέων. Αντιθέτως, η χρήση του διαδικτύου στην εγκυμοσύνη είναι διαδεδομένη όσο κι αν η ποιότητα της πληροφορίας δεν είναι πάντοτε ενδεδειγμένη. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τις απόψεις και τα βιώματα εγκύων γυναικών και νέων μητέρων στην Κύπρο με έμφαση στην πληροφοριακή στήριξη.

Μεθοδολογία: Μελέτη μικτής περιγραφικής μεθοδολογίας, με 12 ομάδες εστίασης με διαπολιτισμικό δείγμα εγκύων και νέων μητέρων (N=62), ακολουθούμενη από ποσοτική μελέτη μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου (N=387). Το ερωτηματολόγιο διερεύνησε τη χρήση και τη κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο και την αλληλεπίδραση γυναικών και επαγγελματιών υγείας.

Αποτελέσματα: Έξι θέματα προέκυψαν: σε ένα γενικότερα «μη υποστηρικτικό περιβάλλον» οι γυναίκες προσπαθούν να αποκτήσουν «φωνή με αυτοπεποίθηση» αλλά βρίσκουν τον εαυτό τους να « αυτο-κατευθύνονται σε παράλληλους κόσμους» επίσημης και ανεπίσημης πληροφόρησης, όπου το διαδίκτυο αποκτά περίοπτη θέση. «Συνδυάζουν και φιλτράρουν» την πληροφορία, συχνά ενστικτωδώς και επιλεκτικά, παραμένοντας σε μία κατάσταση “αμφιβολίας και πίστης” σε σχέση με την αξιοπιστία της πληροφορίας ενώ η ποιότητα («η τέχνη») της επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας είναι απαραίτητη για να σπάσει αυτός ο κύκλος. Τα ποσοτικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, παρόλο που το 60% χαρακτηρίζει τις πληροφορίες ως παραπλανητικές. Ενώ η πλειοψηφία αναφέρει ότι συζητά αυτές τις πληροφορίες με τους επαγγελματίες υγείας, μόνο το 61% αναφέρει πως είναι θετικοί στο να συζητήσουν αυτές τις πληροφορίες μαζί τους.

Συμπεράσματα: Οι γυναίκες θέλουν να έχουν έλεγχο των αποφάσεων που επηρεάζουν την εγκυμοσύνη τους. Ενώ το διαδίκτυο είναι μια διαδεδομένη πηγή πληροφοριών, εκτιμούν την επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας και επιζητούν καθοδήγηση από αυτούς. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να αναγνωρίσουν αυτό το φαινόμενο και να καλλιεργήσουν τον εκπαιδευτικό ρόλο τους ώστε να υποστηρίξουν τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα