ΣΥΝΟΔΟΣ 1Β- Τομέας Νοσηλευτικής Νεφρολογίας – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Το κόστος της δυσθρεψίας και η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Ιωάννου Ελίνα

Ως δυσθρεψία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία η ανεπάρκεια, η υπερβολή ή η έλλειψη ισοζυγίου ενέργειας ή/και θρεπτικών συστατικών που μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες αρνητικές επιπτώσεις σε ιστούς και λειτουργίες του σώματος, αλλά και στην κλινική έκβαση. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα γίνει αναφορά στην υποθρεψία και το κόστος της στην κατάσταση των ασθενών αλλά και τα συστήματα υγείας.

Σκοπός της παρουσίασης είναι να επεξηγήσει τι είναι η δυσθρεψία και να καταδείξει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της, τόσο στον νοσοκομειακό χώρο όσο και στην κοινότητα, δίνοντας έμφαση στους χρόνιους ασθενείς όπως οι νεφροπαθείς που βρίσκονται σε θεραπεία εξωνεφρικής κάθαρσης.

Τα διάφορα εργαλεία ανίχνευσης του κινδύνου δυσθρεψίας (screening tools) όπως το NRS-2002, SGA, MUST, MNA και άλλα, είναι έγκυρα, απλά και αξιόπιστα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη για τη διάγνωση τόσο του κινδύνου εμφάνισης δυσθρεψίας αλλά και της εγκατεστημένης δυσθρεψίας σε ενδονοσοκομειακό περιβάλλον, σε άλλες δομές υγείας αλλά και στην κοινότητα. Όλα τα παραπάνω εργαλεία θα επεξηγηθούν αναλυτικά και θα γίνει αναφορά σε ποιες πληθυσμιακές ομάδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κάθε εργαλείο.

Ο νοσηλευτής ως επαγγελματίας υγείας και μέλος της ομάδας υποστήριξης θρέψης, έχει όχι μόνο να διαδραματίσει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διάγνωση του κινδύνου εμφάνισης της δυσθρεψίας. Έχει επιπλέον ουσιώδη ρόλο στην αντιμετώπιση της δυσθρεψία και στην παρούσα εισήγηση θα γίνει εκτενής αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης της.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα