ΣΥΝΟΔΟΣ 1Β- Τομέας Νοσηλευτικής Νεφρολογίας – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Ειδικός/ή Νοσηλευτής/τρια Νεφρολογίας

Γλυκή Σωτηρούλα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Ειδικοί Νοσηλευτές Νεφρολογίας ανάλογα με το που εργάζονται και σε ποια χώρα, έχουν διαφορετικά προφίλ εργασίας σχετικά με την νεφρολογική τους εκπαίδευση ή και την αναγνώριση των προσόντων τους και στους μισθούς τους επίσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσηλευτών Νεφρολογίας (EDTNA/ERCA), έχει αρχίσει να προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στις εθνικές αρχές υγειονομικής περίθαλψης την αναγνώριση της Θέσης των Ειδικών Νοσηλευτών Νεφρολογίας. Στοχεύει στην προώθηση και ομοιογένεια της θέσης των Ειδικών Νοσηλευτών Νεφρολογίας μέσω προτάσεων για   προγράμματα εκπαίδευσης που θα φέρουν την αλλαγή των ρυθμίσεων της υγειονομικής περίθαλψης και την διεπιστημονική προσέγγιση με τους Νοσηλευτές  μας.

Οι Ειδικοί Νοσηλευτές σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ειδικών Νοσηλευτών (ESNO) έχουν ρόλους κλειδιά, όπως ικανότητες,  κλινικό ρόλο, σχέσεις ασθενών, διδασκαλίας, καθοδήγησης, έρευνας, οργάνωσης, διαχείρισης, ηθικής, λήψης αποφάσεων, ηγεσίας, χάραξης πολιτικής και πρόληψης.  Τα προγράμματα Εκπαίδευσης των Ειδικών Νοσηλευτών Νεφρολογίας είναι απαραίτητα στις μέρες μας, αφού είναι αυτά που θα καθορίσουν το επιστημονικό τους προφίλ και θα τους προσφέρει τόσο μακροχρόνια αποτελέσματα όσο και καλά εδραιωμένη αναγνώριση του επαγγέλματος.

Μέθοδοι: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε μηχανές αναζήτησης EDTNA/ERCA,  ESNO, ANNA.

Αποτελέσματα: Η Ειδικότητα Νεφρολογικής Νοσηλευτικής είναι αφιερωμένη στην πρόληψη, προστασία και βελτίωση της υγείας ατόμων με Νεφρική Νόσο. Ο ρόλος των Νοσηλευτών της, αφορά στην ενίσχυση της θεραπείας και ανακούφιση της αγωνίας των ατόμων που νοσούν. Αυτοί συνηγορούν υπέρ της φροντίδας τους, των οικογενειών τους, των κοινοτήτων και πληθυσμών που επηρεάζονται από τη νόσο. Οι Ειδικοί Νοσηλευτές Νεφρολογίας έχουν υψηλή γνώση και εξειδίκευση στην παροχή φροντίδας, τις παρεμβάσεις διαχείρισης της νόσου και τις ευρύτερες προσεγγίσεις φροντίδας. Ασκούν τη κλινική τους πρακτική σε ποικίλα πολυεπιστημονικά περιβάλλοντα και χρησιμοποιούν δεξιότητες κριτικής σκέψης. Αυτά τα εφόδια, οδηγούν στη βελτιστοποίηση της παροχής της φροντίδας τους προς τους ασθενείς τους και  βελτιώνει τα αποτελέσματα τους.

Συμπεράσματα: Η Ειδικότητα στη Νεφρολογική Νοσηλευτική, παρέχει αναγνώριση του ρόλου των Νοσηλευτών και διασφαλίζει τη ποιότητα στη παροχή ασφαλούς και κατάλληλης φροντίδας στους ασθενείς. Η αναγνώριση του ρόλου τους, είναι ζωτικής και θεμελιώδους σημασίας, στην υγειονομική περίθαλψη για την παροχή της φροντίδας αφού μέσω της, θα οδηγηθούν στην προώθηση μιας βασισμένης σε αποδεικτικά στοιχεία Νοσηλευτικής πρακτικής, που θα φέρει τόσο υγειονομικά όσο και οικονομικά οφέλη στη κοινωνία.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα