ΣΥΝΟΔΟΣ 1A- Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 6

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας έγκαιρης χορήγησης αντιβιοτικών σε σηπτικό ασθενή στο ΤΑΕΠ

Γεωργίου Χριστίνα, Χρυσοστόμου Ευανθία, Βακανάς Κωνσταντίνος, Χρυσού Στέλλα

Εισαγωγή: Περίπου 50 εκατομμύρια ασθενείς αναπτύσσουν σοβαρή σήψη και σηπτικό σοκ παγκοσμίως. Περισσότεροι από τους μισούς εισάγονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αυτών των ασθενών είναι κρίσιμης σημασίας και σχετίζεται όχι μόνο με τη βελτίωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας, αλλά και της μειωμένης διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο (LOS). Ως επακόλουθο της άμεσης αναγνώρισης της σήψης, η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την αποτελεσματική αντιμέτωπιση της.

Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της έγκαιρης χορήγησης αντιβιοτικών σε ασθενείς με σήψη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων PUBMED και CINAHL. Συμπεριλήφθησαν δημοσιευμένες μελέτες από το 2017-2021 με λέξεις κλειδιά «Sepsis», «Sepsis and in-hospital mortality», «Septic shock», «Time to antibiotics», «Early antibiotics», «Early antimicrobial therapy in sepsis», «Sepsis treatment and mortality». Κριτήρια εισόδου αποτέλεσαν μεταξύ άλλων : α) μελέτες που εξετάζαν την έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών σε σηπτικούς ασθενείς, β) μελέτες που συσχέτιζαν το χρόνο χορήγησης αντιβιοτικών και την ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα, γ) η γλώσσα να είναι ελληνική ή αγγλική.

Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας προέκυψαν προοπτικές, αναδρομικές, συγχρονικές και μελέτες κοορτής. Υποστηρίζεται ότι η μη έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών αυξάνει τη θνησιμότητα. Η επαρκής χορήγηση τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μαζί με καλή εκπαίδευση και ταχεία ανάνηψη, μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση των ασθενών αυτών.

Συμπεράσματα: Η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών βελτιώνει τα αποτελέσματα σε ασθενείς με σήψη και σηπτικό σοκ. Οι καθυστερήσεις στον χρόνο έναρξης χορήγησης των αντιβιοτικών στα επείγοντα σχετίζονται με κλινικά σημαντική αύξηση του κινδύνου θνησιμότητας από τη σήψη. Τονίζεται η ανάγκη βελτίωσης της έγκαιρης αντιμετώπισης των ασθενών με σηψαιμία που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα