ΣΥΝΟΔΟΣ 1A- Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Δεξιότητες παροχής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης τελειόφοιτων φοιτητών Νοσηλευτικής πριν και μετά από εκπαιδευτική παρέμβαση

Πιτσιλίδου Σύλβια , Δρ. Καρανικόλα Μαρία, Δρ. Μίτλεντον Νίκος, Παπαγεωργίου Γιώργος, Ρώσσης Χρίστος, Δρ. Μπουζίκα Μαίρη

Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) εξαιτίας της αναγνώρισης ότι η αποτελεσματική αναζωογόνηση μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα αποτελέσματα και τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών. Οι τελειόφοιτοι φοιτητές Νοσηλευτικής αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας που θα εργαστούν στα νοσοκομεία και κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση της ικανότητάς τους για παροχή αποτελεσματικής ΚΑΡΠΑ καθώς και η επίδραση της εκπαίδευσης σε αυτήν.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας με μετρήσιμους και αντικειμενικούς δείκτες, των δεξιοτήτων στην ΚΑΡΠΑ τελειόφοιτων φοιτητών νοσηλευτικής πριν, αμέσως μετά και 2 μήνες μετά από εκπαιδευτική παρέμβαση.

Μέθοδος: Πρόκειται για οιωνοί πειραματική μελέτη με μια ομάδα 56 τεταρτοετών φοιτητών Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ και συγχρονικές συγκρίσεις,  με προμέτρηση, εκπαιδευτική παρέμβαση (θεωρητική και πρακτική) και μεταμέτρηση.

Αποτελέσματα: Η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης στην ΚΑΡΠΑ αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά με το πέρασμα του χρόνου (p<0,001). Η αύξηση της βαθμολογίας πριν από την εκπαίδευση και αμέσως μετά από την εκπαίδευση, καθώς και δυο μήνες μετά από την εκπαίδευση ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,001 και στις δυο περιπτώσεις). Η μέση συνολική βαθμολογία αξιολόγησης στην ΚΑΡΠΑ πριν από την εκπαίδευση ήταν κάτω από 75% που αποτελεί το διαχωριστικό όριο της επιτυχημένης ΚΑΡΠΑ, ενώ μετά από την εκπαίδευση ήταν πάνω από 75% και στις δυο μετρήσεις. Επιπλέον το ποσοστό επιτυχίας αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά με το πέρασμα του χρόνου (p<0,001).

Συμπέρασμα: Παρότι οι φοιτητές είχαν εκπαιδευτεί στην ΚΑΡΠΑ ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους, φαίνεται πως οι δεξιότητες αυτές φθίνουν με το πέρασμα του χρόνου. Μια σύντομη επανεκπαίδευση των φοιτητών έχει σημαντικά αποτελέσματα βελτίωσης και ίσως είναι θεμιτό να πραγματοποιείται πριν την αποφοίτηση τους, έτσι ώστε σαν οι μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας να είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν αποτελεσματική ΚΑΡΠΑ.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα