ΣΥΝΟΔΟΣ 1A- Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Επίδραση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στις γνώσεις και την αυτοεκτιμώμενη ικανότητα των νοσηλευτικών λειτουργών

Τριανταφύλλου Μαρία

  • Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη
  • Προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι νοσηλευτές που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
  • Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη μορφή ερωτηματολογίου, ατομικού και ανώνυμου
  • Κάθε συμμετέχων απάντησε αρχικά το ερωτηματολόγιο της έρευνας, έπειτα παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο (δύο ωρών) στην ΚΑΡΠΑ και τέλος κλήθηκε να συμπληρώσει πάλι το ερωτηματολόγιο.
  • Συμμετείχαν 229 απ τους 262 νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου
  • Το ερωτηματολόγιο δόθηκε ΠΡΙΝ την παρακολούθηση του σεμιναρίου στην ΚΑΡΠΑ και αμέσως ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση του
  • Πριν από την εκπαίδευση η βαθμολογία γνώσεων στην ΚΑΡΠΑ ήταν 4,4 (1,8)
  • Μετά την εκπαίδευση αυξήθηκε σε 9,4 (1) (p=0,007).
  • Συμπερασματικά :Η συνεχής εκπαίδευση στη Β-ΚΑΡΠΑ του νοσηλευτικού προσωπικού είναι το κλειδί για την έγκαιρη αντιμετώπιση ενός καρδιακού περιστατικού ενδονοσοκομειακά.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα