ΣΥΝΟΔΟΣ 1A- Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Στάθμιση Ερωτηματολογίου και Αποτύπωση των Γνώσεων των Επαγγελματιών Υγείας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για την Ορθή Διαχείριση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων

Δρ Φωκά Μαρία,Δρ Κυπριανού Θεόδωρος, Παϊκούσης Λεύκιος, Δρ Στυλιανίδης Νικόλας, Χριστοδούλου Γεωργία, Δρ Παλάζης Λάκης, Δρ Κυράνου Μαρία, Δρ Παπαθανάσογλου Ελισάβετ, Δρ Λαμπρινού Αικατερίνη

Η χρήση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων (ΚΦΚ) οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο αιματογενών λοιμώξεων και ενοχοποιούνται ως κύρια αιτία αύξησης της νοσηρότητας, της θνητότητας και του κόστους νοσηλείας. Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τη στάθμιση ερωτηματολογίου γνώσεων και την αποτύπωση των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αναφορικά με τις κλινικές κατευθυντήριες γραμμές του Centers for Disease Control and Prevention (CDC) για πρόληψη αιματογενών λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση ΚΦΚ. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε και παραδόθηκε διαδραστική, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δια μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, σε νοσηλευτές και ιατρούς της ΜΕΘ Γ.Ν. Λευκωσίας τον Νοέμβριο του 2018. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο γνώσεων για ΚΦΚ, το οποίο αναπτύχθηκε από την Labeau (2008) και τροποποιήθηκε από την Dedunska et al (2015). Η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε για την αξιοπιστία της σε πιλοτική μελέτη, η οποία διεξάχθηκε στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) του Γ.Ν. Λευκωσίας. Συνολικά 67 επαγγελματίες υγείας της ΜΕΘ συμμετείχαν στην εκπαίδευση και απάντησαν την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου. Πριν από τη διαδραστική, εξ αποστάσεως εκπαίδευση η μέση τιμή γνώσεων ήταν x̄ = 4.8 (SD = 2.46), ενώ μετά η μέση τιμή γνώσεων αυξήθηκε σε x̄ = 8.9 (SD = 2,38) (p <0.001). Οι ιατροί παρουσίασαν υψηλότερη μέση τιμή γνώσεων (x̄ = 10.20) από τους νοσηλευτές (x̄ = 8.75) μετά από την παρέμβαση. Δεν παρουσιάστηκε συσχέτιση μεταξύ των χρόνων εμπειρίας στη ΜΕΘ με το επίπεδο γνώσεων (r = 0.048). Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν θετικά τη διαδραστική, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασίας αναδεικνύει ότι σε περιβάλλοντα υψηλής εντάσεως εργασίας, όπως είναι η ΜΕΘ, η υιοθέτηση

Επιστροφή στο Πρόγραμμα