ΣΥΝΟΔΟΣ 10- ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Εισαγωγή: Ο Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός (ΜΕΜΑ) Θετικής Πίεσης διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην πανδημία COVID-19 και αποτελεί ενδεικνυόμενη μέθοδο αναπνευστικής υποστήριξης. Εντούτοις, δεδομένου ότι ο ΜΕΜΑ αποτελεί διαδικασία παραγωγής αερολύματος, οι υφιστάμενες πρακτικές και πρωτόκολλα ενδέχεται να πρέπει να αναθεωρηθούν.
Σκοπός: Η διερεύνηση αποτελεσματικών και ασφαλών πρακτικών διαχείρισης Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού συνεπεία υποξαιμίας σχετιζόμενης ή δυνητικά σχετιζόμενης με τη λοίμωξη COVID-19
Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Νοεμβρίου 2020 οι βάσεις δεδομένων: Academic Search Complete (EBSCO), Cinahl, Cochrane Library, Science Direct, Wiley-Blackwell (Wiley Online Library). Μελετήθηκαν άρθρα, βιβλία, έρευνες και ανασκοπήσεις σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2009 – 2020. Επιλέχθηκαν οι μελέτες που απαντούσαν στα ερευνητικά ερωτήματα, με γλώσσα συγγραφής την αγγλική.
Αποτελέσματα: Αφενός, τα τρέχοντα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή ΜΕΜΑ στην αναπνευστική ανεπάρκεια συνεπεία COVID-19 συνδέεται με υψηλό ποσοστό αποτυχίας, καθυστερήσεις για ενδοτραχειακή διασωλήνωση, εφόσον ο COVID-19 σε σχέση με άλλα αίτια ΟΑΑ, ενδέχεται να προκαλέσει «σιωπηρή υποξαιμία» ή «σιωπηρή ατελεκτασία» με αιφνίδια επιδείνωση χωρίς προηγηθείσα συναφή συμπτωματολογία. Αφετέρου, η χρήση του ΜΕΜΑ στη νόσο COVID-19 συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης αερολύματος από κακή εφαρμογή της μάσκας ή άλλες πρακτικές, εφόσον ο COVID – 19 παραμένει σε μορφή αερολύματος επί ώρες, ώστε να μεταδίδεται αερογενώς, καθώς και εξ επαφής, μέσω μεγάλων σταγονιδίων.
Συμπεράσματα – Εισηγήσεις: Η έγκαιρη αναγνώριση της επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας ασθενών με λοίμωξη COVID-19, είναι σημαντική για την έγκαιρη και ασφαλή διαχείρισή τους. Επί τούτου, θα πρέπει να παραπέμπονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), για άμεση βελτιστοποίηση της φροντίδας και κλιμάκωση της αναπνευστικής υποστήριξης, με μηχανικό αερισμό, με επισταμένη παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα από καταρτισμένο και εκπαιδευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, απαιτούνται πρακτικές και αναθεωρημένα πρωτόκολλα, που θα προάγουν την ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση αναφορικά με τον αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του ιού από τον εκπνεόμενο αέρα, καθώς και να συμπεριλαμβάνουν αυξημένα μέτρα προφύλαξης  ελαχιστοποίησή της αναπόδραστα.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα