ΣΥΝΟΔΟΣ 10 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Βιώματα μαιευτικής βίας και περιγεννητική υποστήριξη της εγκύου

Εισαγωγή: Παρά τις παγκόσμιες προσπάθειες ευαισθητοποίησης σε σχέση με το φαινόμενο της μαιευτικής βίας (ΠΟΥ, 2017), πολλές γυναίκες εξακολουθούν να βιώνουν διάφορες μορφές κακομεταχείρισης ή παραμέλησης που υποβαθμίζουν την εμπειρία του τοκετού τους.
Σκοπός: Η διερεύνηση της εμπειρίας του τοκετού και των πιθανών βιωμάτων μαιευτικής βίας από τις γυναίκες που έλαβαν μαιευτικές υπηρεσίες σε δημόσιο νοσοκομείο κατά τα έτη 2019 – 2020.
Μεθοδολογία: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε από 553 γυναίκες και περιελάμβανε: (α) ερωτήσεις σχετικά με τα κοινωνικά-δημογραφικά χαρακτηριστικά, το μαιευτικό ιστορικό και την περιγεννητική φροντίδα (Μαυρομουστάκη, 2018), (β) την Κλίμακα Αυτονομίας στη Λήψη Αποφάσεων (Vedam et al., 2017) και (γ) το Ερωτηματολόγιο Μαιευτικής Βίας (Martínez-Galiano et al., 2020). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22.0.
Αποτελέσματα: Το 61,4% των συμμετεχουσών δήλωσαν ότι βίωσαν κάποια μορφή μαιευτικής βίας, με την ψυχοσυναισθηματική βία να κατέχει το υψηλότερο ποσοστό (29,7%), ακολουθούμενη από τη λεκτική (16,5%) και τη σωματική βία (15,2%). Η μέση βαθμολογία του δείγματος στην Αυτονομία στη Λήψη Αποφάσεων ήταν σχετικά χαμηλή (22,7+11,7), με το 55,8% των συμμετεχουσών να παρουσιάζει χαμηλή, ή πολύ χαμηλή δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής στη φροντίδα υγείας τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας. Όσο περισσότερη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων είχαν οι συμμετέχουσες τόσο μικρότερη ήταν η πιθανότητα να έχουν βιώσει σωματική μαιευτική βία (p=0,002). Χαμηλότερα ποσοστά μαιευτικής βίας παρατηρήθηκαν στις συμμετέχουσες που είχαν ενημερωθεί για την επιλογές των επαγγελματιών περιγεννητικής φροντίδας και είχαν συμπεριλάβει σε αυτές τις επιλογές τη μαία (p<0,001), καθώς και σε εκείνες που είχαν την υποστήριξη του συντρόφου τους (p=0,019). Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας χρειάζεται να είναι ευαισθητοποιημένοι στις πρακτικές και συμπεριφορές που ενδέχεται να βιωθούν ως μαιευτική βία από τις επιτόκους. Η συμμετοχή της επιτόκου στη λήψη αποφάσεων και η περιγεννητική υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες, θα συμβάλουν στην παροχή ποιοτικής μαιευτικής φροντίδας

Επιστροφή στο Πρόγραμμα