ΣΥΝΟΔΟΣ 1- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 7

Ιατρική Κάνναβη, στάσεις, απόψεις, πεποιθήσεις και γνώσεις ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους Φοιτητές Νοσηλευτικής

Τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία αναφέρονται στην ιατρική κάνναβη όπως έχει φανεί είναι ελλιπή. Συγκεκριμένα, η απουσία συστηματικών ερευνών οι οποίες να  εξετάζουν σχετικά θέματα τα οποία αφορούν την ιατρική κάνναβη σε πολιτισμικό, κοινωνικό αλλά και οργανικό επίπεδο καθιστά σαφή την ανάγκη για διεξαγωγή μελετών στο φλέγων θέμα της ιατρικής κάνναβης. Βάση των πιο πάνω δεδομένων, η παρούσα έρευνα επιχείρησε με τον δικό της τρόπο να καλύψει εν μέρει το ερευνητικό αυτό κενό συμβάλλοντας στην δημιουργία και παράθεση ερευνητικών δεδομένων που αφορούν τις στάσεις, απόψεις, πεποιθήσεις και γνώσεις ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους Φοιτητές Νοσηλευτικής.

Στόχοι: Στόχος ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι γνώσεις των φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με τη χρήση ιατρικής κάνναβης στην Κύπρο.

Σχεδιασμός: Η παρούσα μελέτη αφορά μια περιγραφική, συγχρονική μελέτη με εσωτερικές συγκρίσεις. Τον πληθυσμό στόχο αποτέλεσαν οι όλοι προπτυχιακοί φοιτητές νοσηλευτικής στην Κύπρο ( (1) Δημόσιο Πανεπιστήμιο και (3) Ιδιωτικά Πανεπιστήμια). Για τις αναλύσεις εντός των διάφορων ομάδων και υπο-ομάδων, χρησιμοποιήθηκε η στατιστική δοκιμασία Pearson chi-square test διαφορές ομάδων. Συνολικά συμπληρώθηκαν  252 ερωτηματολόγια ανώνυμα και εθελοντικά.

Αποτελέσματα: Τα ποσοστά ανδρών και γυναικών που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα ήταν 21 % άνδρες και 79 % γυναίκες (ποσοστό ανταπόκρισης 62,7 %). Οι τριτοετείς φοιτητές ανέφεραν συχνότερη χρήση κάνναβης για όλους τους λόγους – για τους ίδιους, τους φίλους και την οικογένεια (p <0,05). Επιπλέον, ανέφεραν θετικότερες δηλώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ιατρικής κάνναβης στη θεραπεία ιατρικών παθήσεων (p <0,05). Επιπλέον, οι φοιτήτριες ανέφεραν συχνότερα την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης στην ιατρική κάνναβη στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών (p < 0,05).

Συμπεράσματα: Δεδομένης της αναφερόμενης έλλειψης γνώσης, προτείνεται εμπλουτισμός της διδακτέας ύλης της νοσηλευτικής με μαθήματα και διαλέξεις που σχετίζονται με την ιατρική κάνναβη, τόσο θεωρητικά όσο και κλινικά/εργαστηριακά. Οι συσχετίσεις που εντοπίστηκαν ανάμεσα στις στάσεις/απόψεις, με το φύλο και τα έτη σπουδών των φοιτητών, υποδεικνύουν την ανάγκη συμπερίληψης των συγκεκριμένων παραγόντων κατά τον σχεδιασμό σχετικής εκπαίδευσης για κατάρτιση των φοιτητών.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα