ΣΥΝΟΔΟΣ 1- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5

Εισαγωγή: Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (ΤΓΥ) “ΕίμαστεΜαζί” αναπτύχθηκε για την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών σχετικά με την ψυχολογική δυσφορία που σχετίζεται με την πανδημία Covid-19.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του πρωτοκόλλου λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής “ΕίμαστεΜαζί”, καθώς και η παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης του πρώτου μήνα λειτουργίας της.

Μέθοδος: Η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής έγινε βάσει βιβλιογραφικής ανασκόπησης συγκεκριμένου σκοπού (scoping review). Ως λέξεις κλειδιά της ανασκόπησης χρησιμοποιήθηκαν μεμονωμένα και σε συνδυασμό οι παρακάτω λέξεις: ‘’empowerment’’, ‘’talk therapy’’, ‘’telephone interventions”, “helpline”, “support”, “hotline”.  Τα κριτήρια επιλογής ήταν χρονολογία δημοσίευσης μεταξύ 2010-2020, Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα δημοσίευσης. Η αναζήτηση έγινε στις βάσεις δεδομένων ‘’PubMed’’ και ‘’Google Scolar’’.

Αποτελέσματα: Η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου λειτουργίας περιέλαβε τα παρακάτω στάδια: α) τον προσδιορισμό των στόχων της γραμμής «ΕίμαστεΜαζι», β) την περιγραφή των βασικών εννοιών και της δομής της τηλεφωνικής κλήσης, γ) την ανάπτυξη των εργαλείων λειτουργίας της γραμμής «ΕίμαστεΜαζι», δ) τον καθορισμό των κριτηρίων για την επιλογή των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που θα στελέχωναν τη λειτουργία της γραμμής, ε) την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θα στελεχώνουν την γραμμή «ΕίμαστεΜαζι», στ) τον σχεδιασμό των μεθόδων καταγραφής και αξιολόγησης της λειτουργίας της γραμμής γραμμής «ΕίμαστεΜαζι». Η αξιολόγηση της λειτουργίας της γραμμής βασίστηκε σε περιγραφικά στατιστικά στοιχεία (όγκος και διάρκεια κλήσεων, δημογραφικά και επαγγελματικά δεδομένα των χρηστών της υπηρεσίας, αιτία κλήσης, αριθμός επαναλαμβανόμενων κλήσεων).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της λειτουργίας της γραμμής ελήφθη μόνο ένας περιορισμένος αριθμός κλήσεων, ενώ οι επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποίησαν τη γραμμή ήταν επίσης περιορισμένοι. Συγκεκριμένα, το 20% των χρηστών ήταν νοσηλευτές επείγουσας και εντατικής φροντίδας, ενώ οι υπόλοιποι χρήστες προέρχονταν από διάφορα υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών επαγγελμάτων υγείας, εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ανέργων, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και ηλικιωμένων. Επίσης, οι περισσότεροι από τους χρήστες ήταν γυναίκες.

Συμπέρασμα: Απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την καταγραφή και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της γραμμής «ΕίμαστεΜαζι», με έμφαση  στον βαθμό κάλυψης των αναγκών των χρηστών της.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα