ΣΥΝΟΔΟΣ 1- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Διπλό στίγμα & προκλήσεις κατά τη φροντίδα παραπτωματιών με ψυχικό νόσημα: Ο ρόλος του διακανικού νοσηλευτή ψυχικής υγείας

Αρχικά γίνεται αποσαφήνιση του ρόλου του δικανικού νοσηλευτή ψυχικής υγείας (ΔΝΨΥ), και επισημαίνεται ότι ο ρόλος αυτός προσδιορίζεται από την εξειδικευμένη εκπαίδευσή του νοσηλευτή, και όχι από τον χώρο στον οποίο εργάζεται.

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη θεραπευτική διαδικασία και στις υπάρχουσες εγγενείς δυσκολίες, οι οποίες απορρέουν κύρια από την πολυπλοκότητα της ψυχικής νόσου, την παθοφυσιολογία της παρορμητικής συμπεριφοράς και του τρόπου με τον οποίο εμπλέκεται η παρορμητικότητα με τη διάπραξη της παραπτωματικής συμπεριφοράς. Έμφαση δίνεται στις κοινωνικές προκαταλήψεις και στα στερεότυπα, στοιχεία που επηρεάζουν τη δυναμική της θεραπευτικής σχέσης.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις δυσκολίες του θεραπευτής να διαχειριστεί τα συναισθήματα απέχθειας, απόρριψης ή και φόβου, και στον τρόπο που τον επηρεάζουν ως κλινικό επαγγελματία υγείας.

Φτάνοντας στο ζήτημα της ιδιαιτερότητας των αναγκών του ψυχικά πάσχοντα παραπτωματία, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτές διαφοροποιούνται από εκείνες των υπολοίπων ατόμων με σοβαρή ψυχική νόσο. Τέλος, συζητούνται συγκεκριμένες παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και τα πρότυπα κλινικής πρακτικής της δικανικής νοσηλευτικής ψυχικής υγείας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα