ΣΥΝΟΔΟΣ 5B-4

Σύγχρονες διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην κοινότητα: Μελέτη περίπτωσης ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων

Αργυριάδης Αλέξανδρος, Ασημακοπούλου Ευανθία, Αργυριάδη Αγάθη, Δημητρακόπουλος Ιωάννης

Εισαγωγή: H  οικογενειακή φροντίδα υγείας μελετάται συχνά ως η φροντίδα υγείας που παρέχεται κατ’οίκον ωστόσο η έννοια της οικογένειας είναι κοινωνιολογικά ευρύτερη. Η σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία περιλαμβάνει οικογένειες ποικίλων κοινοτήτων με τα δικά τους πολιτισμικά χαρακτηριστικά και βιώματα και έχουν ανάγκη από εξατομικευμένη προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα παροχής φροντίδας. Συχνά λοιπόν, η επιστήμη με την παράδοση συγκρούονται και ο επαγγελματίας υγείας οφείλει να ανταποκριθεί με επάρκεια στην μείωση των συγκρούσεων και την εφαρμογή προγράμματος υποστήριξης.

Σκοπός: Η μελέτη περίπτωσης πολύτεκνης οικογένειας που προβαίνει σε ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, κατά παράδοση. Ειδικότερα, μελετάται η πολυπλοκότητα στην προσέγγιση της οικογένειας από τους νοσηλευτές και οι παράγοντες που καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη στην άσκηση της κοινοτικής νοσηλευτικής.

Μεθοδολογία: Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την παρούσα μελέτη είναι η ποιοτική και ειδικότερα η μελέτη περίπτωσης. Το δείγμα της έρευνας ήταν μία πολύτεκνη οικογένεια καταγωγής από την Αφρική η οποία ζει και εργάζεται σε ευρωπαϊκή χώρα.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης εστίασαν στο γεγονός ότι οι οικογένειες προσφύγων φέρουν μαζί τους βαθιές πολιτισμικές καταβολές οι οποίες συχνά, δεν συνάδουν με τον δυτικό τρόπο ζωής και τις ιατρονοσηλευτικές οδηγίες όπως καταγράφονται στην βιβλιογραφία. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τους σύγχρονους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι καλούνται να συγκεράσου ν τις δύο συνθήκες.

Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα και την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι καλό να λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε πολιτισμικά θέματα ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις σύγχρονες προκλήσεις στον χώρο της υγείας.

Λέξεις Κλειδιά: Οικογενειακή φροντίδα υγείας, ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων, διαπολιτισμική υγεία

Επιστροφή στο Πρόγραμμα