ΣΥΝΟΔΟΣ 5A-4

Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στα Τμήματα Ατυχημάτων κι Επειγόντων Περιστατικών

Χριστοφή Παρασκευή, Λαμπρινού Αικατερίνη, Παλάζης Λάκης

Εισαγωγή: Ο Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός (ΜΕΜΑ) αποτελεί σύσταση των επιστημονικών κοινοτήτων ως εργαλείο πρώτης γραμμής για ασθενείς με Οξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια (ΟΑΑ). Η επιτυχής εφαρμογή του σχετίζεται με πλειάδα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης έναρξης της θεραπείας.

Σκοπός: Η ανάδειξη της σημαντικότητας της έναρξης της θεραπείας με ΜΕΜΑ στους ασθενείς με ΟΑΑ από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους στο νοσοκομείο.

Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2012 – 2019, οι βάσεις δεδομένων: Academic Search Complete (EBSCO), Cinahl, Cochrane Library, Science Direct, Wiley-Blackwell (Wiley Online Library). Μελετήθηκαν άρθρα, βιβλία, έρευνες και ανασκοπήσεις σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2000 – 2019. Επιλέχθηκαν οι μελέτες που απαντούσαν στα ερευνητικά ερωτήματα, με γλώσσα συγγραφής την αγγλική.

Αποτελέσματα: Ο ΜΕΜΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού εκάστου ΤΑΕΠ στην πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και στο ΗΕ, όπου χρησιμοποιείται σαν εργαλείο πρώτης γραμμής για ασθενείς με ΟΑΑ, για ύφεση των συμπτωμάτων, βελτίωση της οξυγόνωσης και αποκατάσταση της οξέωσης, καθώς και μείωση της συχνότητας διασωλήνωσης και της θνητότητας. Ένεκα της αναγνώρισης του οφέλους της έγκαιρης έναρξής του, σε αρκετές χώρες η θεραπεία αρχίζει από το προνοσοκομειακό περιβάλλον φροντίδας. Οι εκπαιδευμένοι στο αντικείμενο νοσηλευτές, ως επαγγελματίες που υπερέχουν στη συνέχεια της φροντίδας, δύνανται να αρχίζουν και να διευθύνουν τη θεραπεία με ΜΕΜΑ, επί πλήρωσης κριτηρίων και απουσίας αντενδείξεων. Ανασταλτικοί παράγοντες για την εφαρμογή διαφαίνεται να είναι η ανεπάρκεια της ιατρονοσηλευτικής γνώσης, καθώς και η ένδεια του συναφούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Εισηγήσεις: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο αντικείμενο του ΜΕΜΑ, θα συμβάλουν στην αναγνώριση της σημαντικότητας της έγκαιρης έναρξης της θεραπείας, σε συνδυασμό με την ορθή επιλογή ασθενών, συσκευών και εξοπλισμού, για ασφαλή, αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική φροντίδα των ασθενών με ΟΑΑ.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα