ΣΥΝΟΔΟΣ 5A-3

Ο Νοσηλευτής Προηγμένης Πρακτικής στην Οξεία Φροντίδα

Χριστοφή Παρασκευή

Εισαγωγή: Ο θεσμός του Νοσηλευτή Προηγμένης Πρακτικής (ΝΠΠ) υφίσταται εδώ και δεκαετίες, αρχικά στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και πιο πρόσφατα στα νοσηλευτήρια. Η αυξημένη ανάγκη για εμπειρογνώμονες επαγγελματίες υγείας, για φροντίδα σε ασθενείς με οξείες ή/και πολύπλοκες καταστάσεις επιβάλλει την αξιοποίηση του ΝΠΠ στην Οξεία Φροντίδα, ως θεμελιώδες μέτρο ενίσχυσης των προσπαθειών για διατήρηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Σκοπός: Η διερεύνηση της συμβολής του ΝΠΠ Οξείας Φροντίδας στα συστήματα υγείας

Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019, οι βάσεις δεδομένων: Academic Search Complete (EBSCO), Cinahl, Cochrane Library, Science Direct, Wiley-Blackwell (Wiley Online Library). Μελετήθηκαν άρθρα, βιβλία, έρευνες και ανασκοπήσεις σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2000 – 2019. Επιλέχθηκαν οι μελέτες που απαντούσαν στα ερευνητικά ερωτήματα, με γλώσσα συγγραφής την αγγλική και την ελληνική.

Αποτελέσματα: Ο ρόλος του ΝΠΠ στην Οξεία Φροντίδα αναπτύσσεται ταχέως ανά το παγκόσμιο. Οι περισσότερες χώρες αξιοποιούν τον θεσμό του ΝΠΠ, ως ένα εκτεταμένο ρόλο επαγγελματία υγείας, που επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στους ασθενείς και τις οικογένειές τους ενισχύοντας την ικανοποίησή τους, όσο και στα συστήματα υγείας, εφόσον είναι οικονομικά αποδοτικός σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ο ΝΠΠ αναλαμβάνει μια πληθώρα δραστηριοτήτων, καθότι είναι άρτια εκπαιδευμένος, ώστε να παρέχει με επάρκεια άμεση και έμμεση φροντίδα σε οξεία και πολύπλοκα περιστατικά, να συμβουλεύει και να εκπαιδεύει ασθενείς και οικείους τους, συμμετέχοντας έτσι στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Επιπρόσθετα, ως φορέας καινοτομιών και αρωγός στην επίλυση προβλημάτων υγείας και δεοντολογίας, συμβάλλει δυναμικά στη μεταμόρφωση της υπάρχουσας οργανωτικής δομής, διαμορφώνοντας και αξιοποιώντας ερευνητικά δεδομένα και αναπτύσσοντας προγράμματα και διαδικασίες, για διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους.

Εισηγήσεις: Προκειμένου να εφαρμοσθεί επιτυχώς ο ρόλος του ΝΠΠ απαιτείται η στήριξή του από τους νοσηλευτές καθώς και τα επίσημα νοσηλευτικά σώματα και φορείς. Αφετέρου, η επίτευξη κλίματος συνεργασίας με το ιατρικό επάγγελμα θα συμβάλει στον μέγιστο βαθμό, σε συνδυασμό με την αναγνώρισή του από την Πολιτεία ως αναγκαιότητα στο σύστημα υγείας και όχι απλώς επιλογή.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα