ΣΥΝΟΔΟΣ 4B-4

Νοσηλευτική φροντίδα παροχετευτικών καθετήρων τύπου pigtail

Δρακομαθιουλάκης Μιχαήλ

Εισαγωγή/ υπόβαθρο: Οι παροχετευτικοί καθετήρες τύπου pigtail τυγχάνουν ευρείας χρήσης στα πεδία της επεμβατικής ακτινολογίας, της επεμβατικής ακτινο-ογκολογίας, αλλά και της επεμβατικής καρδιολογίας, τόσο σε επεμβάσεις ρουτίνας (π.χ. νεφροστομίες, χολλαγγειογραφίες ή χολοκυστογραφίες), σε οξέα αλλά και χρόνια περιστατικά, όσο και σε επείγοντα συμβάματα (π.χ. περικαρδιακές ή ασκητικές συλλογές).

Σκοπός και στόχοι: Να ανευρεθούν οι βέλτιστες πρακτικές νοσηλευτικής φροντίδας των παροχετευτικών καθετήρων τύπου pigtail, βάσει των διεθνών κλινικών κατευθυντηρίων γραμμών.

Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2019) των ισχυόντων κλινικών κατευθυντηρίων γραμμών: 1) της Καρδιαγγειακής και Επεμβατικής Ακτινολογικής Εταιρείας της Ευρώπης (CIRSE), 2) του Βασιλικού Κολλεγίου Νοσηλευτικής (RCN) και του Βασιλικού Κολλεγίου Ακτινολόγων (RCR) του Ηνωμένου Βασιλείου,  και 3) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ακτινολογίας (ACR) και της Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας (SIR) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αποτελέσματα: Η σημασία της ορθής νοσηλευτικής φροντίδας των παροχετευτικών καθετήρων τύπου pigtail τονίζεται σε όλα τα κείμενα των κατευθυντηρίων γραμμών ως βασικός προσδιοριστής της ποιοτικής παροχής φροντίδας υγείας, στον κλινικό χώρο, αλλά και στην κοινότητα.

Η νοσηλευτική φροντίδα συνίσταται στο τρίπτυχο: α) της φροντίδας του σημείου εισόδου, προς αποφυγή μολύνσεων και δημιουργίας φλεγμονής, β) των συχνών πλύσεων (τουλάχιστον τρεις ημερησίως) των καθετήρων απλής ροής, προς αποφυγή δημιουργίας πηγμάτων που δυνατόν να αποφράξουν τον αυλό, και γ) στην καταγραφή των παροχετευομένων υγρών και στην ορθή διαχείρισή τους, ως μολυσματικών βιολογικών αποβλήτων.

Συμπεράσματα, κλινικές εφαρμογές ευρημάτων και εισηγήσεις: Η ορθή νοσηλευτική φροντίδα των παροχετευτικών καθετήρων βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας, ιδίως σε χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι πρέπει να φέρουν τον καθετήρα για μακρά χρονικά διαστήματα.

Η εκπαίδευση των κλινικών νοσηλευτών και των νοσηλευτών της κοινότητας στις βέλτιστες πρακτικές φροντίδας αυτών των καθετήρων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας τόσο στον κλινικό χώρο, όσο και στην κοινότητα.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα