ΣΥΝΟΔΟΣ 4B-3

Κατευθυντήρια Οδηγία για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της Σήψης (Serving Sepsis Campaign, 2018)

Φωκά Μαρία

Εισαγωγή: Ραγδαία αύξηση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των σηπτικών ασθενών, δηλαδή των ασθενών ο ανοσιακός μηχανισμός των οποίων στρέφεται εναντίον του ως αποτέλεσμα τροποποίησης που έχει υποστεί από μικρόβια. Η κατάσταση αυτή που ονομάζεται σήψη (χαρακτηρίζεται και σηπτικό σύνδρομο), αποτελεί μια μορφή ακραίας λοίμωξης, η οποία οδηγεί σε οργανική δυσλειτουργία ή ακόμα και στο θάνατο.

Στόχος: Η παρουσίαση στοχεύει αρχικά στην ενημέρωση των νοσηλευτών όσο αναφορά το σηπτικό σύνδρομο καθώς επίσης την μεγάλη σημασία της αναγνώρισης των πρώιμων σημείων της σήψης. Επιπρόσθετα, η γνώση και η εφαρμογή των πρώτων – σημαντικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης της σήψης θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των πιθανοτήτων τελικής επιβίωσης του ασθενούς.

Μεθοδολογία: Έγινε ανασκόπηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων CINAHL, PubMed, Science Direct, Google Scholar για τον εντοπισμό άρθρων σχετιζόμενα με τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Εντοπίστηκε η αναθεωρημένη έκδοση της Κλινικής Κατευθυντήριας Οδηγίας για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της Σήψης «The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 Update» η οποία υποστηρίζεται από διεθνή επιστημονικά σώματα που μελετούν την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της σήψης.

Αποτελέσματα: Διαφάνηκε μέσα από την μελέτη της Κλινικής Κατευθυντήριας Οδηγίας για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της Σήψης «The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 Update» η ανάγκη όπως οι νοσηλευτές ενημερωθούν για τις συστάσεις και να είναι σε θέση να λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν στην   έγκαιρη αναγνώριση και ορθή αντιμετώπιση του σηπτικού ασθενή κατά το σημαντικό πρώτο 5ωρο από τη στιγμή της εκδήλωσης της σήψης.

Συζήτηση: Θα πρέπει να εδραιωθεί περισσότερο η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης των σηπτικών ασθενών ανάμεσα στους νοσηλευτές. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αναχαίτιση του σηπτικού συνδρόμου και τη μείωση των περιπτώσεων που οδηγούνται σε πολυοργανική ανεπάρκεια ή/και θάνατο.

Λέξεις κλειδιά: Σηπτικό Σύνδρομο, Βαριά πάσχοντας, Πολυοργανική ανεπάρκεια

Επιστροφή στο Πρόγραμμα