ΣΥΝΟΔΟΣ 4B-2

Ανακουφιστική Φροντίδα και οι «Κρυμμένοι Ασθενείς» της ΜΕΘ

Λατζιά Μαρία, Χάράλάμπους Ανδρέάς

Εισαγωγή: Η Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί την ολιστική προσέγγιση του ασθενή ως οντότητα, έχοντας υπόψιν φυσικές, πνευματικές και ψυχολογικές ανάγκες του. Επίσης, είναι ένα σημαντικό ζήτημα της δημόσιας υγείας, αφού αφορά την αξιοπρέπεια, την ταλαιπωρία, την φροντίδα των αναγκών και τ ην ποιότητα υγείας, υποστηρίζοντας όχι μόνον τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειες τους. Οι οικογένειες των ασθενών αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως «κρυμμένοι ασθενείς». Η ΜΕΘ αποτελεί έναν από τους χώρους του νοσοκομείου όπου οι οικογένειες των ασθενών υποφέρουν περισσότερο, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στην υγεία τους, αφού βιώνουν πολύ άγχος.

Στόχος: Η παρουσίαση στοχεύει αρχικά την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας όσον αφορά την ανακουφιστική Φροντίδα καθώς επίσης τις ανάγκες των οικογενειών των ασθενών. Η αναγνώριση αυτώ ν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του αγαπημένου τους προσώπου, μπορεί να προσφέρει ομαλότητα σ την μεταξύ σχέση των Επαγγελματιών υγείας και των οικογενειών. Μεθοδολογία: Έγινε ανασκόπηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων CINAHL, PubMed, Science Direct, Google Scholar για τον εντοπισμό άρθρων σχετιζόμενα με τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Το αποτέλεσμα ήταν να ανιχνευθούν 21 άρθρα από τα οποία τα 14 αφορούσαν ποσοτικές μελέτες, τα 5 αφορούσαν ποιοτικές μελέτες και τα 2 ήταν μικτής μεθοδολογίας.

Αποτελέσματα: Διαφάνηκε μέσα από την βιβλιογραφία ότι οι οικογένειες των ασθενών έχουν αρκετές από τις ανάγκες τους ανεκπλήρωτες με αποτέλεσμα, αυτό να τους δημιουργεί αλλαγές στην υγεία το υς και να νιώθουν αποκομμένοι από την διαδικασία νοσηλείας του αγαπημένου τους.

Συζήτηση: Θα πρέπει να εδραιωθεί περισσότερο η έννοια της Ανακουφιστικής Φροντίδας όσον αφορά τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, λόγω του ότι βιβλιογραφικά διαφάνηκε να υπάρχει κενό όσον αφορά στις σχέσεις των οικογενειών με τους επαγγελματίες υγείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικογενειών με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία βιώνουν οι οικογένειες και να αισθάνονται περιθωριοποίηση.

Λέξεις κλειδιά: Ανακουφιστική Φροντίδα, Οικογένειες ασθενών, ανάγκες, ΜΕΘ

Επιστροφή στο Πρόγραμμα