ΣΥΝΟΔΟΣ 4Α-5

Διερεύνηση απόψεων των σχολικών νοσηλευτών και γονέων για τη διαχείριση του παιδιού με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 στα σχολεία

Κυριάκου Χριστιάνα, Κούτα Χριστιάνα, Ρούσου Έλενα

Εισαγωγή: Ο διαβήτης είναι ένα σοβαρό παγκόσμιο ζήτημα υγείας που συνεχίζει να αυξάνεται τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες. Σημαντική αύξηση παρατηρείται στη συχνότητα εμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔΤ1)  αλλά και τύπου 2 σε παιδιά κάτω των 18 χρονών. Ο ΣΔΤ1 είναι μια ασθένεια που χρειάζεται σωστό χειρισμό 24 ώρες τη μέρα. Είναι απαραίτητο οι σχολικοί νοσηλευτές να παρέχουν σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του ΣΔΤ1 σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση  των απόψεων  σχολικών νοσηλευτών και των γονέων παιδιών με ΣΔΤ1, για τη διαχείριση παιδιών με ΣΔΤ1 στο σχολικό περιβάλλον.

Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε ποιοτική μελέτη με τη συμμετοχή γονέων με παιδιά που νοσούν με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 και σχολικών νοσηλευτών. Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες εστίασης, μία γονέων και μία με σχολικούς νοσηλευτές. Συμμετείχαν συνολικά έξι γονείς και έξι σχολικοί νοσηλευτές. Για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε θεματική ανάλυση.

Αποτελέσματα: Μέσα από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων για τη διαχείριση των παιδιών με σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, αναδείχθηκαν πέντε θεματικές ενότητες :

α) Ρόλος σχολικού νοσηλευτή στη διαχείριση παιδιού με ΣΔΤ1 , β) Συνεργασία με προσωπικό του σχολείου,   γ) Δυσκολίες σχολικών νοσηλευτών στη διαχείριση παιδιών με ΣΔΤ1, δ) Αυτοδιαχείριση ΣΔΤ1 και ε) Εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών νοσηλευτών.

Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια των σχολικών νοσηλευτών για βελτίωση του ρόλου τους, στη διαχείριση παιδιών με ΣΔΤ1 στα σχολεία.

Λέξεις κλειδιά: σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, σχολικός νοσηλευτής, διαχείριση, παιδιά, έφηβοι, ποιοτικές έρευνες

Επιστροφή στο Πρόγραμμα