ΣΥΝΟΔΟΣ 4Α-1

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή

Κυριακίδης  Ηρακλής

Εισαγωγή: Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος του ασθενή έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή, αποθήκευση, το χειρισμό και τη διάθεση κλινικά σημαντικών πληροφοριών για τη διαδικασία παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Η σύγχρονη διαχείριση των δεδομένων που αφορούν τον ασθενή έχει εξελιχθεί με τη πρόοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η άμεση πρόσβαση από οπουδήποτε κι οποτεδήποτε στον Φάκελο του ασθενή και η διαχείριση των δεδομένων αυτών έχει αλλάξει πλέον το σκηνικό της αρχειοθέτησης του ΗΦΑ.

Στόχος: Οι επαγγελματίες υγείας μέσα από το σύστημα διαχείρισης Κλινικής πληροφορίας  να μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις και να προτείνουν λύσεις μέσα από τα δεδομένα που παρέχονται από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας με απώτερο σκοπό  τη ποιοτική φροντίδα του ασθενή. Ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για τους τρόπους που μπορεί να βοηθήσει ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή στη ποιοτική φροντίδα του ασθενή.

Μεθοδολογία: Έγινε ανασκόπηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων CINAHL, PubMed, Science Direct, Google Scholar για τον εντοπισμό άρθρων σχετιζόμενα με τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Εντοπίστηκαν 32 άρθρα τα οποία αφορούσαν τον ηλεκτρονικό Φάκελο.

Αποτελέσματα: Διαφάνηκε μέσα από την βιβλιογραφία ότι χρήση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη μηχανογράφηση του ιατρικού φακέλου και τη διαχείριση των ιατρικών πληροφοριών που αφορούν στον ασθενή έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο νοσηλείας σήμερα.

Συζήτηση: Θα πρέπει οι επαγγελματίες υγείας να αποκτήσουν την νοοτροπία και κουλτούρα της ηλεκτρονικής καταγραφής ώστε να αποκτήσουν την δυνατότητα για ανάπτυξη και έρευνα στον τομέα της νοσηλευτικής επιστήμης και στην βελτίωση της ποιότητας νοσηλείας των ασθενών.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα