ΣΥΝΟΔΟΣ 3A-4

Οι Μέθοδοι Πρόληψης για την Αντιμετώπιση των Ελκών Πίεσης στις Δομές Υγείας

Λειβαδιώτης Ανδρόνικος

Εισαγωγή/ Υπόβαθρο

Τα έλκη πίεσης αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα και σηματνική ανησυχία των δομών υγείας, καθώς και των ειδικών υγείας, προπάντων των νοσηλευτών. Διάφοροι μέθοδοι πρόληψης είναι διαθέσιμοι για την αποτροπή ανάπτυξης των ελκών πίεσης. Η εμφάνιση ελκών πίεσης προκαλεί στα άτομα και τις οικογένειες τους σωματικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και έχουν καταστεί ως δαπανηρή νόσος. Τέλος, η παρουσία ελκών πίεσης αντανακλά στην ποιότητα της προσφερόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και της υγειονομικής περίθαλψης.

Σκόπος: Να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα μεθόδων πρόληψης των ελκών πίεσης στις δομές υγείας.

Στόχοι:

  • Να κατανοηθεί η αναγκαιότητα της πρόληψης των ελκών πίεσης.
  • Να αναγνωριστούν οι διάφοροι μέθοδοι πρόληψης των ελκών πίεσης.
  • Να βελτιωθεί η ποιότητα κλινικής πρακτικής και απόδοσης των νοσηλευτών.
  • Να παρέχει ενημέρωση νοσηλευτών και ειδικών υγείας που σχετίζονται με έλκη πίεσης.

Μέθοδος:

Διεξήχθη συστηματική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων Ebsco, Google Scholar και PubMed. Οι λέξεις κλειδιά ήταν έλκος πίεσης, πρόληψη έλκους πίεσης, διαχείριση έλκους πίεσης. Κριτήρια εισόδου ήταν άρθρα με μεθόδους πρόληψης, έρευνες ποσοτικές ή ποιοτικές, άρθρα Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας. Κριτήρια εξόδου ήταν μη αναφορά άρθρων σε έλκη πίεσης, μη προσβάσιμα άρθρα και αποφυγή παρουσίασης αποτελεσμάτων πρόληψης ελκών πίεσης.

Αποτελέσματα:

Τα έλκη πίεσης αποτελούν πολυπαραγοντική νόσο και η σύμπραξη και συμβολή των νοσηλευτών είναι αναγκαία. Η πρόληψη είναι η θεραπεία εκλογής των ελκών πίεσης. Οι μέθοδοι πρόληψης πρέπει να εφαρμόζονται για να αποτρέπεται η ανάπτυξη ελκών πίεσης, για μείωση υποτροπής των προϋπάρχων ελκών πίεσης και για αποτροπή πρόσθετης παθολογικής εκδήλωσης. Οι ειδικοί υγείας πρέπει να συμμερίζονται τις διαστάσεις που ασκούν επιρροή στην εμφάνιση ελκών πίεσης, χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες πρακτικές και ενδεδειγμένους τρόπους, σύμφωνα με υποδείξεις και πρωτόκολλα.

Συμπεράσματα, κλινικές εφαρμογές ευρημάτων και εισηγήσεις.

Τα έλκη πίεσης αποτελούν τεράστιο πρόβλημα στις νοσηλευτικές ομάδες µε πολύ μεγάλες οικονομικές δαπάνες. Η παρουσία ελκών πίεσης αντικατοπτρίζει την ποιότητα της προσφερόμενης φροντίδας στην υγεία. Η πρόληψη ελκών πίεσης αποτελεί τη μέθοδο επιλογής για διαχείριση του προβλήματος. Η υλοποίηση διδακτικών πλάνων με θεματικό άξονα όπως η παθοφυσιολογία, οι παράγοντες κινδύνου ελκών πίεσης, ο εξοπλισμό εκτίμησης κινδύνου, οι εφαρμογές τους, οι μέθοδοι πρόληψης και θεραπείας ελκών πίεσης, κρίνονται αναγκαία, ούτως ώστε το πρόβλημα να είναι διαχειρίσιμο από ειδικούς υγείας και νοσηλευτές.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα