ΣΥΝΟΔΟΣ 3A-2

Ανάπτυξη – προσαρμογή και η επικύρωσης της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου  “Ποιότητας  Ζωής των ενήλικων ασθενών με Πρωτοπαθή Δυσκινησία των Κροσσών”.

Ιωάννου Φοίβος, Ανδρέου Κυριάκος, Παπανικολάου Βίκυ, Χαραλάμπους Γεώργιος, Γιάλλουρος Παναγιώτης, Μίντλετον Νίκος, Κουίς Παναγιώτης

Εισαγωγή: Μέσα από μια αυστηρή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, συζητήσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων, αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων και γνωστικής συνέντευξης, έχει πρόσφατα  κατασκευαστεί και αναπτυχθεί ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΠΔΚ, και στη συνέχεια έχει μεταφραστεί  σε διάφορες γλώσσες.

Σκοπός: Μετάφραση του ερωτηματολογίου ποιότητας ζωής των ασθενών με Πρωτοπαθή δυσκινησία των κροσσών στην ελληνική γλώσσα  και η επικύρωση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της Ελληνικής έκδοσης. Λέξεις κλειδιά:  Πρωτοπαθή Δυσκινησία των Κροσσών , ποιότητα ζωής, ψυχοµετρικές ιδιότητες.

Υλικό & Μέθοδος: Τριάντα ένας έφηβοι και ενήλικες ασθενείς με ΠΔΚ, κρίθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα,  Ιανουάριος 2017 – Ιούνιος 2019. Χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές ατομικές συνεντεύξεις βάσει  των ερωτηματολογίων ΠΖ –ΠΔΚ και SF-36. Η τελική έκδοση του ερωτηματολογίου υποβλήθηκε σε ψυχομετρική επικύρωση η οποία περιελάμβανε αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας, της αξιοπιστίας δοκιμασίας-επαναδοκιμασίας, την εγκυρότητα εννοιολογικής δομής και περιεχομένου,  την  συγκλίνουσα εγκυρότητα. Η εσωτερική συνοχή αξιολογήθηκε από το alpha  Cronbach τόσο στο  συνολικό όσο και σε κάθε κλίμακα ξεχωριστά. Η αξιοπιστία δοκιμής-επανεξέτασης αξιολογήθηκε με την επανειλημμένη χορήγηση του ερωτηματολογίου και τον υπολογισμό του  συντελεστή ενδοταξικής  συσχέτισης (ICC). Η εγκυρότητα της δομής εκτιμήθηκε με τη σύγκριση διαφορετικών ομάδων ασθενών βασιζόμενων σε  υποθέσεις και η σύγκλιση της εγκυρότητας αξιολογήθηκε εξετάζοντας τις συσχετίσεις μεταξύ του QOL-PCD και του ερωτηματολογίου SF-36.

Αποτελέσματα: Έχει παρατηρηθεί μέτρια έως καλή εσωτερική συνοχή  (Cronbach’s α: 0,46-0,88 σε υπό-κλίμακες) και η αξιολόγηση αξιοπιστίας δοκιμασίας-επαναδοκιμασία έδειξε καλή επαναληψιμότητα για τις περισσότερες κλίμακες (ICC: 0,67-0,91 σε υπό κλίμακες). Για τον υπολογισμό της εσωτερικής συνέπειας των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Cronbach’s Alpha και βρέθηκε ότι επτά (7) από τις δέκα (10) υποκλίμακες είχαν συντελεστή >0,60 και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε σε 0,82.

Συζήτηση: Το Ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής έχει μεταφραστεί στην Ελληνική έκδοση σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες  οδηγίες.    Επέδειξε καλές μετρικές ιδιότητες εσωτερικής συνοχής, σταθερότητας, αξιοπιστίας δοκιμασίας –επαναδοκιμασίας, συγκλίνουσας και συγκλίνουσας  εγκυρότητας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα